W sądzie toczy się sprawa o rozwiązanie adopcji. Biologiczni rodzice mogą do sprawy przystąpić jako interwenienci, bo w razie uwzględnienia powództwa osób, które dziecko przysposobiły odżyją ich prawa i obowiązki z okresu sprzed adopcji.

Uczestnicy procesu

W toczącym się już procesie mogą wziąć udział jeszcze inne osoby oprócz stron. Są one zainteresowane tym, w jaki sposób i na czyją korzyść sąd rozstrzygnie spór. W zależności od stopnia zainteresowania mogą wpływać na bieg toczącego się procesu i uczestniczyć w nim w charakterze interwenienta głównego lub ubocznego, pod warunkiem że mają zdolność sądową i zdolność procesową.

Interwenient główny występuje z roszczeniem o rzecz lub prawo, o które już toczy się sprawa między innymi osobami. Może wówczas przystąpić do sprawy, aż do zamknięcia rozprawy w pierwszej instancji. W tym celu wytacza powództwo o tę rzecz lub prawo przeciwko obu stronom, czyli powodowi i pozwanemu. Pozew składa w tym sądzie, w którym już sprawa się toczy.

Natomiast interwenient uboczny jest zainteresowany tym, aby sprawa została rozstrzygnięta na korzyść jednej ze stron procesu. W toczącym się postępowaniu staje się on faktycznie pomocnikiem tej strony. Dlatego w każdym stanie sprawy, aż do zamknięcia jej w drugiej instancji, może przystąpić do powoda albo do pozwanego.

Interes prawny

Wstąpienie do sprawy składa do sądu na piśmie i uzasadnia w nim swój interes prawny (chodzi tutaj przede wszystkim o interes majątkowy, ale może to być również interes niemajątkowy), a także określa stronę, do której przystępuje. Pismo o przystąpieniu w charakterze interwenienta ubocznego powinno zostać doręczone obu stronom.

Interwenient uboczny musi więc być osobiście i bezpośrednio zainteresowany rozstrzygnięciem. Strony mogą jednak domagać się niedopuszczenia interwenienta ubocznego do udziału w sprawie. Każda z nich może wówczas zgłosić opozycję przeciwko temu wstąpieniu. Ma prawo to zrobić najpóźniej do rozpoczęcia najbliższej rozprawy. Mimo to interwenient bierze jednak udział w rozprawie aż do momentu uprawomocnienia się orzeczenia, które uwzględnia opozycję. Gdy sąd ją uwzględni, to czynności wykonane przez interwenienta ubocznego będą uważane za niebyłe. Jeżeli jednak interwenient uprawdopodobni swój interes prawny, to wówczas sąd oddali opozycję.

Ważne!

Interwenienci główni i uboczni biorą udział tylko w procesie, natomiast nie mogą przystąpić do postępowania uproszczonego lub nieprocesowego. Mają prawo wykonywać wszystkie czynności procesowe. Sąd doręcza im zawiadomienia o terminach tak jak stronom

Podstawa prawna

Art. 75 – 80 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 z późn. zm.).