Osoby korzystające z telefonów na kartę będą mogły zostać zamieszczone w spisie abonentów i będą mogły żądać szczegółowego wykazu przeprowadzonych połączeń.
Sejm przyjął ostateczną wersję nowelizacji ustawy – Prawo telekomunikacyjne. Uchwalone regulacje zmierzają do rozszerzenia praw abonentów niebędących stroną umowy pisemnej o świadczenie usług telekomunikacyjnych. W konsekwencji wzmocnione zostaną prawa konsumentów. Skutkować to będzie dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych przede wszystkim zwiększeniem obowiązków informacyjnych.

Także telefony na kartę

Najważniejszą zmianą, którą przewiduje ustawa, jest wprowadzenie nowej definicji abonenta. Zmiana polega na wykreśleniu z niej zwrotu „w formie pisemnej”. Dzięki temu rozszerzeniu ulegnie zakres przedmiotowy pojęcia abonenta. Oprócz podmiotów będących stroną umowy pisemnej, tak jak dotychczas, pojęciem tym zostaną również objęci m.in. użytkownicy tzw. pre-paid w telefonii komórkowej, a także użytkownicy korzystający z aparatów publicznych. Zmiana definicji ma na celu wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 stycznia 2009 r. (sprawa C-492/07).
Dzięki tej zmianie w ramach usługi informacji o numerach telefonicznych będą mogły być udostępniane dane także tych abonentów, którzy nie mają umowy pisemnej, ale podali swoje dane osobowe operatorowi. W konsekwencji użytkownicy telefonów na kartę, którzy zrezygnują z anonimowości będą mogli być objęci usługą informacji o numerach telefonicznych.
Z kolei dostawca publicznie dostępnych usług telefonicznych w sieci stacjonarnej będzie musiał udostępniać swoim abonentom aktualny spis swoich abonentów posiadających przydzielone numery, z obszaru strefy numeracyjnej, w której znajduje się zakończenie sieci abonenta. Będzie to robił nie rzadziej niż raz na 2 lata. Udostępnianie takich informacji będzie mogło być odpłatne.

Nowe regulaminy

Zmiana kręgu osób podlegających definicji abonenta pociągnęła za sobą konieczność dostosowania do niej innych zapisów ustawy, w tym m.in. określających obowiązki przedsiębiorców świadczących usługi telekomunikacyjne. Po wejściu w życie nowych przepisów operatorzy będą zobowiązani do doręczenia na piśmie treści zmiany warunków umowy tym abonentom, którzy udostępnili swoje dane umożliwiające wykonanie tego obowiązku.
Abonenci, którzy udostępnili swoje dane (imię i nazwisko, numer PESEL albo |nazwę i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, adres korespondencyjny) oraz wskazali adres poczty elektronicznej, będą mogli otrzymywać informacje o treści każdej proponowanej zmiany regulaminu świadczenia usług zamiast w formie pisemnej (jak dotychczas), drogą elektroniczną lub za pomocą podobnego środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie.Wypowiedzenie umowy

Jednocześnie abonent powinien zostać poinformowany o prawie wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji tych zmian.
Zmiana pozwoli na ograniczenie przesyłania dokumentów papierowych w sytuacji, kiedy abonenci uznają, że wystarczające jest dla nich otrzymywanie informacji za pomocą nowoczesnych środków przekazu. Rozwiązanie nie będzie miało zastosowania w przypadku zmian postanowień umowy nieznajdujących się w regulaminie.
Użytkownicy telefonów komórkowych na kartę dostaną również prawo do otrzymywania informacji o zmianach w cenniku usług. Przedsiębiorca telekomunikacyjny będzie musiał dostarczać cennik nieodpłatnie wraz z umową o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych oraz na każde żądanie abonentom, którzy udostępnili identyfikujące ich dane. Pozostali abonenci mogą zapoznać się z treścią cennika ze względu na obowiązek podawania go przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych do wiadomości publicznej.
Zmieniono też sposób określania terminu doręczania informacji abonentom, którzy udostępnili swoje dane, oraz podawania do publicznej wiadomości treści zmian w cenniku. Dotychczasowy sposób (odnoszący się do okresu rozliczeniowego) jest nieadekwatny w sytuacji podawania tych informacji do publicznej wiadomości.
W przypadku zmiany cennika usług abonent będzie musiał zostać poinformowany także o tym, że w razie skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji podwyższenia cen dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze, a także zwrot ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 ustawy. Stanowi on, że w przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, związanego z ulgą przyznaną abonentowi, wysokość roszczenia z tytułu jednostronnego rozwiązania umowy przez abonenta lub przez dostawcę usług z winy abonenta przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta, nie może przekroczyć wartości ulgi przyznanej abonentowi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.

Otrzymywanie billingów

Nowe przepisy zagwarantują użytkownikom telefonów na kartę możliwość otrzymywania wykazów wykonanych usług telekomunikacyjnych.
Każdy abonent musi otrzymać podstawowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych zawierający informację o zrealizowanych płatnych połączeniach wraz z fakturą. Abonenci będący użytkownikami usługi przedpłaconej w publicznej sieci telefonicznej co do zasady nie otrzymują teraz faktur. Ponadto trudno w ich przypadku mówić o okresach rozliczeniowych, a jedynie o okresach ważności konta, które mogą być różne i zmienne w zależności od kwoty doładowań. Mimo to abonenci pre-paid będą mogli żądać wykazu zawierającego szczegółowe dane dotyczące usług wykonanych w okresie do 12 miesięcy wstecz od momentu złożenia żądania udostępnienia wykazu.
W przypadku takich abonentów zarówno podstawowy, jak i szczegółowy wykaz połączeń może być odpłatny. To zrozumiałe, bo w przypadku telefonów pre-paid taka informacja musi zostać specjalnie wygenerowana inaczej niż w przypadku pozostałych abonentów, którzy otrzymują na bieżąco rachunki w określonych okresach rozliczeniowych. Z tego samego powodu podstawowy wykaz przesyłany będzie wyłącznie na żądanie abonenta, który udostępnił swoje dane umożliwiające jego identyfikację oraz przesłanie takich informacji.
W przypadku wykazu szczegółowego dla wszystkich abonentów przedsiębiorca telekomunikacyjny będzie miał obowiązek dostarczyć go w terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnego żądania przez abonenta.Przeniesienie numeru

Zmienione przepisy uwzględniły także uprawnienia abonenta do zachowania przydzielonego numeru. Abonent (także korzystający z telefonu na kartę) będący stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do publicznej sieci telefonicznej będzie mógł żądać przy zmianie dostawcy usług przeniesienia przydzielonego numeru do istniejącej sieci operatora na terenie całego kraju (w przypadku numerów niegeograficznych, jakimi są numery telefonów komórkowych). Za przeniesienie przydzielonego numeru operatorzy telekomunikacyjni nie będą mogli pobierać żadnych opłat.

Wejście w życie nowelizacji

Nowelizacja ustawy prawo telekomunikacyjne ma wejść w życie po 60 dniach od opublikowania w Dzienniku Ustaw. Dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych będą natomiast zobowiązani dostosować wzorce umów i regulaminy świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych do zmian wynikających z niniejszej ustawy w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
Obowiązki operatorów telekomunikacyjnych
Nowe obowiązki operatorów telekomunikacyjnych:
● obowiązki informacyjne – wprowadzenie obowiązku doręczania na piśmie wymaganych przepisami informacji abonentom niebędącym stroną umowy pisemnej, którzy udostępnili wymagane dane osobowe,
● obowiązki w zakresie dostarczania wykazów wykonanych usług telekomunikacyjnych – do ich otrzymywania będą uprawnieni także abonenci niebędący stroną umowy pisemnej i którzy udostępnili swoje dane,
● konieczność dokonania niewielkich zmian w regulaminach świadczenia usług, dotyczących przede wszystkim abonentów pre-paid.
Obowiązkowe elementy regulaminu
Regulamin świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych niewymagających zawarcia umowy w formie pisemnej powinien określać w szczególności:
● nazwę (firmę), adres i siedzibę dostawcy usług,
● zakres świadczonych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, ze wskazaniem elementów składających się na opłatę za ich świadczenie,
● standardowe warunki umowy, w tym wskazanie minimalnego czasu trwania umowy, jeżeli taki został określony,
● zakres obsługi serwisowej,
● zakres odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, wysokość odszkodowania oraz zasady i terminy jego wypłaty,
● zasady, tryb i terminy składania oraz rozpatrywania reklamacji,
● sposób uzyskania informacji o aktualnym cenniku usług oraz kosztach usług serwisowych.
Podstawa prawna
Ustawa z 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne.