Sejm przyjął ostateczną wersję nowelizacji ustawy – Prawo telekomunikacyjne. Uchwalone regulacje zmierzają do rozszerzenia praw abonentów niebędących stroną umowy pisemnej o świadczenie usług telekomunikacyjnych. W konsekwencji wzmocnione zostaną prawa konsumentów. Skutkować to będzie dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych przede wszystkim zwiększeniem obowiązków informacyjnych.

Także telefony na kartę

Najważniejszą zmianą, którą przewiduje ustawa, jest wprowadzenie nowej definicji abonenta. Zmiana polega na wykreśleniu z niej zwrotu „w formie pisemnej”. Dzięki temu rozszerzeniu ulegnie zakres przedmiotowy pojęcia abonenta. Oprócz podmiotów będących stroną umowy pisemnej, tak jak dotychczas, pojęciem tym zostaną również objęci m.in. użytkownicy tzw. pre-paid w telefonii komórkowej, a także użytkownicy korzystający z aparatów publicznych. Zmiana definicji ma na celu wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 stycznia 2009 r. (sprawa C-492/07).

Dzięki tej zmianie w ramach usługi informacji o numerach telefonicznych będą mogły być udostępniane dane także tych abonentów, którzy nie mają umowy pisemnej, ale podali swoje dane osobowe operatorowi. W konsekwencji użytkownicy telefonów na kartę, którzy zrezygnują z anonimowości będą mogli być objęci usługą informacji o numerach telefonicznych.

Z kolei dostawca publicznie dostępnych usług telefonicznych w sieci stacjonarnej będzie musiał udostępniać swoim abonentom aktualny spis swoich abonentów posiadających przydzielone numery, z obszaru strefy numeracyjnej, w której znajduje się zakończenie sieci abonenta. Będzie to robił nie rzadziej niż raz na 2 lata. Udostępnianie takich informacji będzie mogło być odpłatne.

Nowe regulaminy

Zmiana kręgu osób podlegających definicji abonenta pociągnęła za sobą konieczność dostosowania do niej innych zapisów ustawy, w tym m.in. określających obowiązki przedsiębiorców świadczących usługi telekomunikacyjne. Po wejściu w życie nowych przepisów operatorzy będą zobowiązani do doręczenia na piśmie treści zmiany warunków umowy tym abonentom, którzy udostępnili swoje dane umożliwiające wykonanie tego obowiązku.

Abonenci, którzy udostępnili swoje dane (imię i nazwisko, numer PESEL albo |nazwę i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, adres korespondencyjny) oraz wskazali adres poczty elektronicznej, będą mogli otrzymywać informacje o treści każdej proponowanej zmiany regulaminu świadczenia usług zamiast w formie pisemnej (jak dotychczas), drogą elektroniczną lub za pomocą podobnego środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie.