Od 20 lipca 2010 r. – po wejściu w życie nowelizacji ustawy – Prawo telekomunikacyjne – użytkownicy telefonów na kartę zaliczani będą do grona abonentów. Zrównanie praw użytkowników telefonów na kartę z użytkownikami, którzy podpisali umowę z operatorem, to dla nich bardzo dobra wiadomość. Abonenci tacy otrzymają możliwości, z których dotychczas korzystali tylko ci, których wiązała pisemna umowa z dostawcą usług telekomunikacyjnych. Wprowadzenie nowelizacji ustawy – Prawo telekomunikacyjne ma na celu wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości ze stycznia 2009 r., w którym sędziowie stwierdzili naruszenie przez Polskę Dyrektywy 2002/21/WE przez to, że stosowana w naszym prawie definicja abonenta zawiera tylko te podmioty, które podpisały umowę z operatorem. Tym samym więc użytkownicy aparatów publicznych oraz użytkownicy telefonów na kartę nie byli dotychczas uznawani za abonentów, co uniemożliwiało im otrzymywanie np. billingów, cenników i regulaminów. Wchodzące w lipcu w życie przepisy zmienią taki stan rzeczy. Abonentami będą także wszyscy ci, którzy nie podpisali umowy z dostawcą usług telekomunikacyjnych w formie pisemnej.

Definicja abonenta

Podstawowa zmiana wprowadzona przez nowelizację wiąże się właśnie ze zmianą definicji abonenta. Zgodnie z wchodzącymi w życie zmianami abonentem będzie obok osoby, która zawarła umowę z dostawcą usług telekomunikacyjnych w formie pisemnej, użytkownik niebędący stroną umowy zawartej w formie pisemnej o świadczenie usług telekomunikacyjnych z dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. Wśród tych drugich abonentów znajdą się między innymi użytkownicy aparatów publicznych oraz użytkownicy końcowi usługi przedpłaconej (tzw. telefonów na kartę).

Udostępnienie danych

Zmiana definicji abonenta wiąże się ze zmianą innych przypisów odnoszących się do tych osób. Abonentowi, który zdecyduje się udostępnić swoje dane, takie jak: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, PESEL oraz adres elektroniczny, dostawcy usług telekomunikacyjnych będą dostarczać każdą proponowaną zmianę warunków umowy drogą elektroniczną. Co więcej, abonent taki będzie także uprawniony do nieodpłatnego otrzymywania cennika oraz wszelkich zmian mających nastąpić w cenniku z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca. Zmiany takie abonament otrzymywać musi w formie pisemnej, chyba że wyrazi zgodę na otrzymywanie ich w formie elektronicznej.