Kwietniowa nowelizacja ustawy – Prawo telekomunikacyjne wchodzi w życie 20 lipca 2010 r. Uchwalone regulacje zmierzają do rozszerzenia praw abonentów niebędących stroną umowy pisemnej o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Posiadacze przedpłaconych kart SIM, stanowiący ponad połowę użytkowników telefonów komórkowych w Polsce, będą mieli prawo do otrzymywania zmian w regulaminach, nowych cenników i billingów. Dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych skutkować to będzie przede wszystkim zwiększeniem obowiązków informacyjnych.

Spóźniona implementacja

Wśród abonentów można dzisiaj wyróżnić abonentów będących stroną umowy zawartej w formie pisemnej o świadczenie usług telekomunikacyjnych z dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych oraz osoby, które takich umów nie mają.
Wśród tych drugich znajdą się między innymi użytkownicy aparatów publicznych oraz użytkownicy końcowi usługi przedpłaconej świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, czyli posiadacze telefonów na tzw. kartę. Także i oni będą mogli niebawem korzystać z praw, które dzisiaj są zarezerwowane dla użytkowników telefonów na abonament. Zgodnie z nową definicją abonentem będzie także podmiot niebędący stroną umowy zawartej w formie pisemnej o świadczenie usług telekomunikacyjnych z dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.
Zmiana definicji ma na celu wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 stycznia 2009 r. (sprawa C-492/07). Zapadł on na skutek zarzutów ze strony Komisji Europejskiej, która dopatrzyła się, że polskie prawo telekomunikacyjne nie spełnia wymogów przewidzianych w dyrektywie 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej. Polska miała obowiązek jej wdrożenia najpóźniej do 30 kwietnia 2005 r.
Ograniczenie definicji abonenta tylko do osób, które zawarły umowy w formie pisemnej, pozbawiło użytkowników kart przedpłaconych praw wynikających z unijnych przepisów telekomunikacyjnych, takich jak m.in.:
● umieszczenie swoich danych w publicznie dostępnym spisie abonentów,
prawo do otrzymywania nieszczegółowych rachunków,
● możliwość zablokowania, w sposób prosty i wolny od opłat, wyświetlania identyfikacji rozmów przychodzących przy poszczególnych połączeniach telefonicznych oraz możliwość zablokowania wyświetlania identyfikacji rozmów przychodzących i odrzucenia rozmów przychodzących,
● możliwość zablokowania automatycznego przekazywania połączeń przez stronę trzecią do terminalu abonenta,
● prawo w zakresie komunikatów niezamówionych.Nowy regulamin na e-maila

Po wejściu w życie nowych przepisów operatorzy telekomunikacyjni będą zobowiązani do doręczenia na piśmie treści zmiany warunków umowy tym abonentom, którzy udostępnili swoje dane umożliwiające wykonanie tego obowiązku.
Nowe zapisy ustawy przewidują, że abonenci, którzy udostępnili swoje dane oraz wskazali adres poczty elektronicznej, będą mogli otrzymywać informacje o treści każdej proponowanej zmiany regulaminu świadczenia usług (w przypadku jednostronnej zmiany wzorca) zamiast w formie pisemnej (jak dotychczas), drogą elektroniczną lub za pomocą podobnego środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Takie rozwiązanie pozwoli na ograniczenie przesyłania dokumentów papierowych w sytuacji, kiedy abonenci uznają, że wystarczające jest dla nich otrzymywanie informacji za pomocą nowoczesnych środków przekazu. Rozwiązanie nie będzie miało zastosowania w przypadku zmian postanowień umowy nieznajdujących się w regulaminie. Jednocześnie abonent powinien zostać poinformowany o prawie wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji tych zmian.

Informacje o nowych cenach

Użytkownicy telefonów komórkowych na kartę dostaną również prawo do otrzymywania informacji o zmianach w cenniku usług. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych będzie musiał dostarczać cennik nieodpłatnie wraz z umową o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych oraz na każde żądanie abonentom, którzy udostępnili identyfikujące ich dane. Pozostali abonenci mogą zapoznać się z treścią cennika ze względu na obowiązek podawania go przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych do wiadomości publicznej.
W przypadku zmiany cennika usług abonent będzie musiał zostać poinformowany także o tym, że w razie skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy, w przypadku braku akceptacji podwyższenia cen dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, nie przysługuje mu roszczenie odszkodowawcze, a także zwrot ulgi przyznanej w trakcie zawierania umowy. Prawo telekomunikacyjne przewiduje, że w przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, związanego z ulgą przyznaną abonentowi, wysokość roszczenia z tytułu jednostronnego rozwiązania umowy przez abonenta lub przez dostawcę usług z winy abonenta przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta, nie może przekroczyć wartości ulgi przyznanej abonentowi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.

Dodatkowe prawa

Dzięki tej zmianie w ramach usługi informacji o numerach telefonicznych będą mogły być udostępniane dane także tych abonentów, którzy nie mają umowy pisemnej, ale podali swoje dane osobowe operatorowi. W konsekwencji użytkownicy telefonów na kartę, którzy zrezygnują z anonimowości, będą mogli być objęci usługą informacji o numerach telefonicznych.
Nowelizacja uwzględniła także uprawnienia abonenta do zachowania przydzielonego numeru. Abonent (także korzystający z telefonu na kartę) będący stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do publicznej sieci telefonicznej będzie mógł żądać przy zmianie dostawcy usług przeniesienia przydzielonego numeru do istniejącej sieci operatora na terenie całego kraju (w przypadku numerów niegeograficznych, jakimi są numery telefonów komórkowych). Za przeniesienie przydzielonego numeru operatorzy telekomunikacyjni nie będą mogli pobierać żadnych opłat.
Ważną zmianą jest również to, że dostawca publicznie dostępnych usług telefonicznych w sieci stacjonarnej będzie musiał udostępniać swoim abonentom aktualny spis abonentów posiadających przydzielone numery z obszaru strefy numeracyjnej, w której znajduje się zakończenie sieci abonenta. Będzie to robił nie rzadziej niż raz na 2 lata. Udostępnianie takich informacji może być odpłatne.Płatne billingi na żądanie

Nowelizacja prawa telekomunikacyjnego zagwarantowała użytkownikom telefonów na kartę możliwość otrzymywania wykazów wykonanych usług telekomunikacyjnych.
Operatorzy będą mieli obowiązek dostarczania abonentowi nieodpłatnie z każdą fakturą podstawowego wykazu wykonanych usług telekomunikacyjnych zawierającego informację o zrealizowanych płatnych połączeniach z podaniem, dla każdego typu połączeń, liczby jednostek rozliczeniowych odpowiadającej wartości zrealizowanych przez abonenta połączeń. W przypadku usługi przedpłaconej świadczonej dla abonenta, który ma przydzielony numer oraz udostępnił swoje dane, podstawowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych będzie dostarczany wyłącznie na jego żądanie. Będzie też obejmował wyłącznie usługi wykonane po złożeniu żądania przez tego abonenta. Pierwszy wykaz będzie dostarczany abonentowi w terminie 14 dni od złożenia przez niego żądania, a każdy kolejny w terminie do 10. dnia miesiąca kalendarzowego. Za dostarczenie wykazu może być pobierana opłata w wysokości określonej w cenniku. Za odpowiednią opłatą abonenci telefonów na kartę będą mogli zamówić także szczegółowe wykazy połączeń.
Dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych będą zobowiązani dostosować wzorce umów i regulaminy świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych do zmian wynikających z niniejszej ustawy w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 20 stycznia 2011 r.
Nowe obowiązki operatorów
● obowiązki informacyjne – wprowadzenie obowiązku doręczania na piśmie wymaganych przepisami informacji abonentom niebędącym stroną umowy pisemnej, którzy udostępnili wymagane dane osobowe,
● obowiązki w zakresie dostarczania wykazów wykonanych usług telekomunikacyjnych – do ich otrzymywania będą uprawnieni także abonenci niebędący stroną umowy pisemnej i którzy udostępnili swoje dane,
● konieczność dokonania niewielkich zmian w regulaminach świadczenia usług, dotyczących przede wszystkim abonentów pre-paid.
Przekazanie danych abonenta
Abonenci telefonów na kartę nieposiadający pisemnych umów, w celu otrzymywania informacji i zawiadomień (np. zmiana umowy, cennika) od operatora powinni udostępnić dane:
osoba fizyczna
● imię i nazwisko,
● numer ewidencyjny PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości,
● adres korespondencyjny;
inne podmioty
● nazwa
● numer identyfikacyjny REGON lub NIP, o ile został nadany, lub numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej lub innym właściwym rejestrze prowadzonym w państwie członkowskim,
● siedzibę i adres korespondencyjny.
Podstawa prawna
Ustawa z 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. nr 86, poz. 554).
Ustawa z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. nr 171, poz. 1800, z późn. zm.).