Spóźniona implementacja

Wśród abonentów można dzisiaj wyróżnić abonentów będących stroną umowy zawartej w formie pisemnej o świadczenie usług telekomunikacyjnych z dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych oraz osoby, które takich umów nie mają.

Wśród tych drugich znajdą się między innymi użytkownicy aparatów publicznych oraz użytkownicy końcowi usługi przedpłaconej świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, czyli posiadacze telefonów na tzw. kartę. Także i oni będą mogli niebawem korzystać z praw, które dzisiaj są zarezerwowane dla użytkowników telefonów na abonament. Zgodnie z nową definicją abonentem będzie także podmiot niebędący stroną umowy zawartej w formie pisemnej o świadczenie usług telekomunikacyjnych z dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

Zmiana definicji ma na celu wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 stycznia 2009 r. (sprawa C-492/07). Zapadł on na skutek zarzutów ze strony Komisji Europejskiej, która dopatrzyła się, że polskie prawo telekomunikacyjne nie spełnia wymogów przewidzianych w dyrektywie 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej. Polska miała obowiązek jej wdrożenia najpóźniej do 30 kwietnia 2005 r.

Ograniczenie definicji abonenta tylko do osób, które zawarły umowy w formie pisemnej, pozbawiło użytkowników kart przedpłaconych praw wynikających z unijnych przepisów telekomunikacyjnych, takich jak m.in.:

● umieszczenie swoich danych w publicznie dostępnym spisie abonentów,

● prawo do otrzymywania nieszczegółowych rachunków,

● możliwość zablokowania, w sposób prosty i wolny od opłat, wyświetlania identyfikacji rozmów przychodzących przy poszczególnych połączeniach telefonicznych oraz możliwość zablokowania wyświetlania identyfikacji rozmów przychodzących i odrzucenia rozmów przychodzących,

● możliwość zablokowania automatycznego przekazywania połączeń przez stronę trzecią do terminalu abonenta,

● prawo w zakresie komunikatów niezamówionych.