Burmistrz, który nie udostępnił wykazu kosztów użytkowania służbowych telefonów komórkowych z rozbiciem na poszczególne numery, naruszył ustawę o dostępie do informacji publicznej.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zobowiązał burmistrza G. do udostępnienia informacji publicznej, dotyczącej między innymi wykazu kosztów poniesionych na użytkowanie służbowych telefonów komórkowych z rozbiciem na poszczególne numery przypisane określonej osobie. Burmistrz, wykonując wyrok, podał jedynie numery telefonu komórkowego straży miejskiej i wydziału promocji. Pozostałych numerów telefonów, przypisanych burmistrzowi, zastępcy burmistrza, skarbnikowi, przewodniczącemu rady, szefowi pionu ochrony i asystentowi burmistrza, nie udostępnił. Podał jednak sumę kwot za użytkowanie telefonów komórkowych w 2008 i 2009 roku.
Zdaniem burmistrza konkretny numer telefonu komórkowego przypisany osobie nie jest informacją publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jest nią natomiast informacja o posiadaniu przez konkretne osoby telefonów komórkowych lub o kosztach ich eksploatacji, o których informowano skarżącego.
Wojewódzki Sąd Administracyjny był innego zdania. Stwierdził, że burmistrz nie wykonał wyroku. Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) informacją publiczną jest informacja o majątku publicznym. Jest więc nią między innymi wiadomość, że określona osoba sprawująca funkcję publiczną ma służbowy telefon komórkowy o określonym numerze, a także koszt eksploatacji telefonu komórkowego przez osobę piastującą funkcję publiczną.
Strona wnioskująca o udzielenie informacji miała więc prawo wnieść przeciw burmistrzowi skargę, żądając wymierzenia grzywny. Sąd nałożył na burmistrza grzywnę w wysokości 50 zł. Ustalając wysokość sankcji, wziął pod uwagę fakt, że burmistrz tylko częściowo nie wykonał wyroku sądu.
Sygn. akt II SA/Ol 1072/09
kw-a