Odwołanie przewodniczącego rady gminy i brak jego zastępcy nie będzie już przeszkodą do prowadzenia prac samorządowych. W takim przypadku posiedzenia rady prowadzić będzie najstarszy radny obecny na sali.
Sejm przyjął poselski projekt nowelizacji ustaw o samorządach terytorialnych. Nowa ustawa reguluje funkcjonowanie rady gminy, powiatu oraz sejmiku województwa w razie odwołania lub przyjęcia rezygnacji ich władz. Do tej pory ustawy regulujące funkcjonowanie samorządów terytorialnych nie przewidywały postępowania w opisanym przypadku.
Zgodnie z przyjętą ustawą, w razie braku wyboru nowego przewodniczącego i wiceprzewodniczących w terminie 30 dni od ich rezygnacji lub odwołania, wojewoda będzie zwoływać sesję, na której zostaną wskazane nowe władze. Taka sesja ma się odbyć w ciągu tygodnia od upływu 30-dniowego terminu.
Ponadto do czasu wyboru nowego przewodniczącego, posiedzenia rady gminy prowadzić będzie najstarszy wiekiem radny obecny na danej sesji, jeżeli wyrazi na to zgodę.
W tej jednostce samorządu terytorialnego, w której do dnia wejścia w życie ustawy odwołano władze organu stanowiącego albo przyjęto ich rezygnację i nie dokonano w ich miejsce wyboru osób do pełnienia tych funkcji, sesja powinna zostać zwołana w ciągu 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy.
Zgodnie z projektem ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.