Wojewoda może powierzyć prowadzenie, w jego imieniu, niektórych spraw z zakresu swojej właściwości np. jednostkom samorządu terytorialnego działającym na obszarze województwa, a także kierownikom państwowych i samorządowych osób prawnych. Wojewoda może, w drodze decyzji administracyjnej, wstrzymać egzekucję administracyjną. Swoje rozporządzenia porządkowe wojewoda przekazuje niezwłocznie prezesowi Rady Ministrów, marszałkowi województwa, starostom, prezydentom miast, burmistrzom i wójtom, na których terenie rozporządzenie ma być stosowane.
Wzmocnienie funkcji wojewody w stosunku do administracji zespolonej i niezespolonej działającej w województwie, reprezentowanie rządu oraz większa odpowiedzialność za zarządzanie kryzysowe oraz bezpieczeństwo i porządek publiczny to cele, jakie, zdaniem rządu, realizuje ustawa z 23 stycznia 2009 r. o województwie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. nr 31, poz. 206). Ustawa ta uchyliła ustawę z 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2001 r. nr 80, poz. 872 ze zm.). Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie stanowi element reformy administracji publicznej. Wzmocniła ona funkcję kontrolną wojewody. Może on bowiem żądać od organów administracji rządowej informacji i wyjaśnień o ich działalności. Ponadto kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży mają informować wojewodę o wynikach kontroli w ich jednostkach.
Wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej w województwie, a w sytuacjach nadzwyczajnych także organy samorządu terytorialnego. W ściśle określonych przypadkach podobnie może także wstrzymać egzekucję administracyjną poprzez wydanie decyzji administracyjnej.
Wojewoda jest zwierzchnikiem zespolonej administracji rządowej, czyli służb, inspekcji i straży. Oznacza to, że oprócz kierowania jej działalnością może ją kontrolować i odpowiada za rezultaty jej pracy. Ponadto zadania administracji rządowej w województwie realizowane są przez organy rządowej administracji niezespolonej oraz jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli tak wynika z ustaw lub porozumienia. Dodatkowo organy administracji niezespolonej zobowiązane są do składania wojewodom sprawozdań ze swej działalności, a w szczególnych sytuacjach wojewodowie mogą je kontrolować.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w Tygodniku Prawa Administracyjnego.