NOWE PRAWO

Jutro (1 sierpnia) wchodzi w życie ustawa z 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz.U. nr 92, poz. 753 ze zm.). Przekazanie kompetencji pomiędzy wojewodą a samorządem terytorialnym szczebla powiatowego i gminnego to tylko część zmian, jakie wprowadza tzw. ustawa kompetencyjna. Nowe przepisy przewidują też zmiany strukturalne w tej administracji.

Przedstawiciel rządu w terenie

Zdaniem Jana Kozłowskiego, marszałka województwa pomorskiego, wchodzące w życie przepisy wyraźnie sytuują wojewodę jako przedstawiciela rządu w terenie, realizującego zadania, które pozostają w gestii rządu i nadzorującego z punktu widzenia prawa działalność samorządów.

W ocenie Bartosza Frączyka, radcy prawnego i partnera w kancelarii Frączyk & Frączyk w Krakowie, do istotnych konsekwencji zmian wprowadzonych nowelizacją należy zaliczyć kwestię przejęcia własności mienia komunalnego.

– Nowe przepisy przewidują, że mienie Skarbu Państwa niezbędne do wykonywania przekazywanych zadań staje się z mocy prawa mieniem właściwej jednostki samorządu terytorialnego – tłumaczy Bartosz Frączyk. – Nabycie mienia stwierdzi wojewoda w drodze decyzji administracyjnej.

Uchwalona ustawa określa organy samorządu terytorialnego jako gospodarzy terenu, umożliwiając im, zwłaszcza województwom, realizację polityki rozwoju poszczególnych regionów i przyjmowanie odpowiedzialności za kształtowanie i wdrażanie tej polityki.