Posiedzenie rady gminy, powiatu (sejmiku województwa), której przewodniczący i zastępcy zostali jednocześnie odwołani, będzie mógł zwołać wojewoda.
Do Sejmu trafił poselski projekt nowelizacji samorządowych ustaw (o samorządzie gminnym, powiatowym, wojewódzkim), który przyznaje wojewodzie prawo zwoływania sesji rady gminy (powiatu lub sejmiku województwa) w przypadku jednoczesnego odwołania lub rezygnacji przewodniczącego i wiceprzewodniczących. Dzisiaj przepisy nie wskazują właściwego organu do zwołania rady. Zdarza się więc, że dochodzi do paraliżu rady.
– Projekt wypełnia lukę polegającą na braku właściwego organu odpowiedzialnego za zwołanie posiedzenia rady gminy w przypadku wakatu na stanowisku przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady – tłumaczy poseł Teresa Wagrocka.
Zdaniem Leszka Świętalskiego, wójta gminy Stary Bogaczowice, posiedzenie rady powinien zwoływać wójt (burmistrz, prezydent miasta) bądź najstarszy wiekiem radnym.
– Skoro wójt zwołuje sesje organów pomocniczych gmin, np. sołectwa, mógłby zwoływać sesję rady w przypadku braku właściwego organu – tłumaczy Leszek Świętalski.
Z takim stanowiskiem nie zgadza się prof. Hubert Izdebski z Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zdaniem takie rozwiązanie mieści się w konwencji wykonania zastępczego, które w różnych sytuacjach przypisane jest wojewodzie w stosunku do jednostek samorządu.