Protesty wyborcze wnosi się do Sądu Najwyższego nie później niż w terminie 3 dni od dnia podania do wiadomości publicznej przez Państwową Komisję Wyborczą oficjalnych wyników wyborów prezydenckich.

Termin na wniesie protestu z 14 dni został skrócony do 3, z uwagi na nowe przepisy obowiązujące w czasie pandemii COVID-19.

Według przepisów ustawy z 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. oraz obowiązującego kodeksu wyborczego - w proteście wyborczym należy przedstawić zarzut oraz dowody. Można go złożyć za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera. Przesłanie protestu elektronicznie lub faksem będzie bezskuteczne.

Protest wyborczy nie może być anonimowy. Jednak może go sporządzić nawet osoba, która nie głosowała w wyborach. Warunek. Jej nazwisko w dniu wyborów musi być umieszczone w spisie wyborców w jednym z obwodów głosowania.

Przeciwko ważności wyborów, ważności wyborów w okręgu lub wyborowi określonej osoby może być wniesiony protest z powodu dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom, mającego wpływ na przebieg głosowania, ustalenie wyników głosowania lub wyników wyborów lub naruszenia przepisów kodeksu dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów, mającego wpływ na wynik wyborów.

Powyższe może np. dotyczyć:

  • sporządzenia list wyborców z wpisaniem osób nieuprawnionych do głosowania
  • nadużyć przy przyjmowaniu i obliczaniu głosów
  • naruszenia tajności głosowania
  • podrabianie protokołów
  • wpływania na sposób głosowania przez wyborców.

Wyborcy za granicą mogą składać protesty konsulowi, a wyborcy przebywający na polskich statkach morskich — kapitanowi.

Sąd Najwyższy rozstrzyga o ważności wyborów prezydenckich w ciągu 21 dni od dnia podania wyników wyborów. W tej sprawie podejmuje specjalną uchwałę. Dokonuje tego na podstawie sprawozdania Państwowej Komisji Wyborczej oraz po rozpoznaniu wszystkich nadesłanych protestów wyborczych.