Jeśli dowód osobisty zaginął lub został uszkodzony należy zgłosić to jak najszybciej. Jednak mało, kto wie, że dowodu wydanego po 4 marca 2019 (e-dowodów) nie trzeba od razu unieważniać, by ew. nie paść ofiarą oszustów. Czasem warto tylko na krótko zawiesić jego certyfikat ważności. Jak to zrobić? Wystarczy złożyć wniosek w urzędzie.

Utratę dowodu lub uszkodzenie dokumentu można zgłosić w dowolnym urzędzie gminy, przez internet, a za granicą - osobiście, listownie lub faksem - w konsulacie. Już samo zgłoszenie skradzionego, zagubionego dowodu na policji wystarczy do jego unieważnienia i chroni nas przed bezprawnym użyciem osób trzecich.

Unieważnienie

Utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego może zgłosić każdy, kto zgubił swój dowód osobisty. Może to być posiadacz dowodu osobistego; rodzic, opiekun prawny albo kurator - w imieniu osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, dzieci do 13 roku życia) lub osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia).

Reklama

Wymagane dokumenty to:

Reklama
  • formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu,
  • dowód osobisty o ile oczywiście zgłoszenie dotyczy uszkodzenia dowodu,
  • inny dokument stwierdzający tożsamość np. paszport.

Utratę dowodu lub uszkodzenie można zgłosić też przez internet na stronie obywatel.gov.pl ale w tym celu należy mieć aktywny profil zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny. Zgłoszenie należy przesłać do urzędu gminy, który wydał dowód osobisty. Zgłoszenie nie podlega opłacie.

Po otrzymaniu zgłoszenia dowód osobisty zostanie unieważniony, co potwierdzi stosowne zaświadczenie z urzędu. Jest ono ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, ale nie dłużej niż 2 miesiące.

Zawieszenie

W przypadku gdy dowód zgubiliśmy ale stwierdzimy, że istnieje prawdopodobieństwo, iż się odnajdzie, możemy czasowo go zawiesić (a potem wycofać jego zawieszenie) zarówno w urzędzie jak i przez internet.

WAŻNE. Dotyczy to tzw. dowodów elektronicznych, czyli dokumentów wydawanych po 4 marca 2019 r. A procedura nazywa się zawieszeniem certyfikatów dowodu osobistego. To przede wszystkim ochrona przed ew. nieuprawnionym wykorzystaniem go przez osoby trzecie.
UWAGA. Czas zawieszenia nie trwa w nieskończoność. Po terminie 14 dni od zawieszenia, dowód traci ważność. Zatem gdy się odnajdzie należy szybko złożyć wniosek o cofnięcie zawieszenia certyfikatów dowodu osobistego. Zawieszony dowód jest czasowo nieważny. Zawieszone zostają wszystkie certyfikaty w dowodzie i sam dowód. W czasie zawieszenia (nawet, gdy dowód się odnajdzie) nie można używać dowodu w tym czasie.
Formularz zgłoszenia zawieszenia certyfikatów dowodu osobistego oraz formularz zgłoszenia cofnięcia zawieszenia certyfikatów dowodu osobistego składa się osobiście.

Zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym dokonuje posiadacz dowodu osobistego posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który czasowo utracił kontrolę nad dokumentem tożsamości.

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Może tego dokonać również pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania konkretnie tej tylko czynności,
Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia w organie gminy zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia dowodu, wydaje się zaświadczenie o zawieszeniu lub cofnięciu zawieszenia certyfikatów dowodu osobistego.