Bank nie może wykonać kserokopii i skanów dowodów osobistych klientów, żeby np. założyć konto bankowe czy zbadać zdolność kredytową klienta. W takiej sytuacji wystarczy spisanie danych z dokumentów tożsamości – stwierdził Jan Nowak, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) w komunikacie wydanym na stronie urzędu.

Został on wydany w odpowiedzi na pismo Prezesa Związku Banków Polskich, które pod wpływem jednego z komunikatów („Zakaz wykonywania replik dokumentów publicznych ograniczy kradzieże tożsamości”) na stronie internetowej urzędu poprosiło o analizę regulacji w tym zakresie.

Prezes UODO wskazał, że sporządzenie kopii dowodów tożsamości jest legalne jedynie wtedy, kiedy wynika to wprost z przepisów rangi ustawy. Tymczasem art. 112b Prawa bankowego (Dz. U. 1997 Nr 140 poz. 939) pozwala przetwarzać do celów prowadzonej działalności bankowej informacje zawarte w dokumentach tożsamości osób fizycznych. Przepis ten nic nie mówi natomiast o tym, że banki mogą sporządzać kopie dowodów tożsamości. Wystarczające zatem jest spisanie takich danych.

Zwraca też uwagę, że sporządzanie kopii dokumentów tożsamości ułatwia ich wykorzystywanie do innych celów przez podmioty nieupoważnione, w tym do kradzieży tożsamości.

Ksero jedynie wyjątkowo

W komunikacie Jan Nowak wskazuje sytuacje, w których bank może dokonać kopii takiego dokumentu. Podstawą do takiej czynności są np. przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723). Zaznacza jednak, że jest to możliwe tylko w określonych w tej ustawie przypadkach, takich jak np. przeprowadzanie transakcji okazjonalnej o równowartości 15 tys. euro lub większej albo przypadkach, gdy zachodzi podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
Prezes UODO podkreśla, że możliwość kopiowania dokumentów tożsamości w przypadkach określonych w tej ustawie nie jest równoznaczna z takim obowiązkiem po stronie banków, które to powinny taką decyzję poprzedzić analizą i zweryfikowaniem czy rzeczywiście taka czynność jest niezbędna „zgodnie z zasadami celowości i minimalizacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit b i c RODO”.