Obowiązuje już rozszerzony katalog przesłanek wymiany dowodu osobistego. W życie weszło właśnie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2020 r. poz. 31).
Dokument wprowadza zmiany wynikające z ustawy o dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 653), z ustawy z 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 53) oraz ustawy z 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2294).
Rozporządzenie przewiduje zmianę wzoru wniosku o wydanie dowodu osobistego, która ma umożliwić organom gminy przekazywanie do rejestru danych kontaktowych namiarów do osoby, która wyraziła na to zgodę. Nowy wniosek zawiera pole, w którym można zadeklarować zgodę na umieszczenie informacji we wspomnianym rejestrze.
Reklama
W rozporządzeniu określono także sposób i tryb postępowania w sprawach zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych. Ustawa o dokumentach publicznych rozszerza bowiem katalog przesłanek umożliwiających ubieganie się o wymianę dowodu osobistego o osoby, które padły ofiarą kradzieży tożsamości. Takie zgłoszenie w myśl nowych przepisów będzie dokonywane na specjalnym formularzu.
W urzędach pojawią się też nowe wzory wniosków o wydanie dowodu osobistego, w których uwzględniona zostanie kradzież tożsamości jako powód wyrobienia nowego dokumentu.
Etap legislacyjny
Rozporządzenie weszło w życie 12 stycznia