Sposób i tryb postępowania w sprawach dotyczących wymiany dowodu z powodu kradzieży danych osobowych zakłada nowy projekt rozporządzenia przygotowany przez resort spraw wewnętrznych i administracji.
Dokument wprowadza jedynie niezbędne zmiany, wynikające z ustawy o dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 653), wprowadzone ustawą z 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 53) oraz ustawą z 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (czeka na podpis prezydenta).
Ustawa o informatyzacji umożliwia organom gminy przekazywanie do rejestru danych kontaktowych namiaru do osoby, która wyraziła na to zgodę. Projekt przewiduje zmianę wzoru wniosku o wydanie dowodu osobistego, która ma tę czynność ułatwić. We wniosku dodano bowiem pole, gdzie można będzie zaznaczyć zgodę na przekazanie informacji do rejestru.
Reklama
Ustawa o dokumentach publicznych rozszerza katalog przesłanek umożliwiających ubieganie się o wymianę dowodu osobistego. Taką możliwość będzie miała osoba, która padła ofiarą kradzieży tożsamości. Projekt rozporządzenia zawiera przepisy określające sposób i tryb postępowania w sprawach zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych. Będzie ono dokonywane na specjalnym formularzu. Zmienią się także wzory wniosków o wydanie dowodu osobistego – pojawi się w nich kradzież tożsamości jako powód wydania nowego dokumentu.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach