Choć przepis mówi o możliwości cofnięcia odwołania wniesionego do Krajowej Izby Odwoławczej aż do momentu zamknięcia rozprawy, to w praktyce musi to nastąpić przed wydaniem orzeczenia. Nawet jeśli jest to postanowienie wydawane podczas posiedzenia, a więc przed otwarciem rozprawy – uznał sąd.
Sprawa dotyczyła postanowienia KIO o odrzuceniu odwołania złożonego w przetargu na tzw. usługi społeczne. Do progu 750 tys. euro zamawiający nie stosuje się do nich przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), tylko własną procedurę, w której powinien zapewnić konkurencyjność. Od lat trwa dyskusja, czy w tym postępowaniach przysługuje prawo wniesienia odwołania do KIO, a jeśli tak, to w jakim zakresie. We wspomnianym postanowieniu skład orzekający uznał, że nie ma kognicji do rozpoznania odwołania i odrzucił je.
Już po wydaniu tego rozstrzygnięcia wykonawca wycofał odwołanie i uznał, że w takiej sytuacji nie powinien ponosić kosztów postępowania. W skardze wniesionej do sądu nie kwestionował samego orzeczenia, tylko właśnie zasądzenie kosztów. Powołał się na art. 187 ust. 8 ustawy p.z.p. Zgodnie z nim odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy, a w takim przypadku KIO umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie następuje przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90 proc. wpisu. Zdaniem skarżącego się przedsiębiorcy, skoro w jego sprawie postanowienie zapadło przed otwarciem rozprawy, to powinien otrzymać zwrot 90 proc. opłaconego wpisu.
Sąd Okręgowy w Katowicach nie zgodził się z tą argumentacją. Przyznał, że literalnie art. 187 ust. 8 ustawy mówi o możliwości cofnięcia odwołania przed zakończeniem rozprawy. „Nie można zgodzić się z zaprezentowaną wykładnią art. 187 ust. 8 zdanie pierwsze ustawy p.z.p., która tak naprawdę prowadzi do przyjęcia tezy, że możliwe jest także cofnięcie odwołania po wydaniu postanowienia odrzucającego odwołanie. Zawarty w tym przepisie określnik czasowy, zgodnie z którym odwołanie może być cofnięte aż do zamknięcia rozprawy nie wyłącza stosowania art. 189 ust. 2 i 2 p.z.p., które dają uprawnienie (...) do odrzucenia odwołania na posiedzeniu niejawnym. W takich przypadkach rozprawy nie wyznacza się” – podkreślił sąd w uzasadnieniu.
Zdaniem sądu cofnięcie odwołania jest rzeczywiście dopuszczalne aż do zamknięcia rozprawy, lecz nie ogranicza to możliwości jego odrzucenia na posiedzeniu niejawnym. Wydanie orzeczenia uniemożliwia zaś skuteczne cofnięcie odwołania.

ORZECZNICTWO

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z 26 sierpnia 2019 r., sygn. akt XIX Ga 852/19.