Odrębne reguły rozstrzygania sporów gospodarczych, sankcje za granie na zwłokę i wymóg wyznaczania rozpraw dzień po dniu – przewiduje to podpisana przez prezydenta nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego.
To największa zmiana w postępowaniu cywilnym ostatnich lat. Naczelnym celem, jaki przyświecał projektodawcom, było przeciwdziałanie przewlekłości, pieniactwu, obstrukcji procesowej, ale też zapewnienie pozwanym realnej możliwości podjęcia obrony na etapie postępowania sądowego, a nie dopiero, jak to często bywa, egzekucyjnego. To dzięki odejściu od fikcji doręczeń na rzecz dostarczania pism sądowych przez komorników. Choć zostaną zniesione opłaty pobierane w sprawach pracowniczych, to wiele opłat sądowych wzrośnie. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany.
Koniec z doręczeniem pozwu na awizo. Jeżeli pozwany nie odebrał pisma inicjującego postępowanie, sąd zobowiąże powoda do doręczenia pozwu za pośrednictwem komornika. Jeśli w terminie dwóch miesięcy powód nie przedstawi potwierdzenia odbioru pozwu lub aktualnego adresu pozwanego, będzie można zawiesić postępowanie.