Rozwód to rozwiązanie małżeństwa przez sąd, gdy między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Jak uzyskać rozwód? Oto 4 kroki (czynności) – jakie trzeba wykonać, by sprawa trafiła na wokandę.

Krok 1. Wystąpienie o rozwód

Pozew o rozwód sporządza się pisemnie i składa do sądu okręgowego wydział cywilny. Może go złożyć każde z małżonków. Powód składa go razem z załącznikami w biurze podawczym sądu lub przesyła do sądu listownie (najlepiej listem poleconym), aby mieć potwierdzenie nadania. Składając pozew bezpośrednio w sądzie, należy na kopii domagać się potwierdzenia tego faktu przez urzędnika przyjmującego pozew. Należy określić strony postępowania: nazwiska, adresy, zawody.

Krok 2. Dodatkowe informacje zawarte w pozwie

W pozwie należy dokładnie sprecyzować żądanie powoda. W uzasadnieniu pozwu o rozwód należy zawrzeć oświadczenie o liczbie, wieku i płci dzieci, stosunków majątkowych i zarobkowych obu małżonków oraz czy i jaką umowę małżeńską zawierali. Wniosek o orzeczenie rozwodu z winą (konieczne dowody) lub bez. W ostatnim przypadku jest potrzebny zgodny wniosek obu stron.

W pozwie powód wyszczególnia, czego jeszcze domaga się od sądu, oprócz rozwiązania małżeństwa. Na przykład: zasądzenia alimentów na rzecz wspólnych małoletnich dzieci, powierzenia mu wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnymi dziećmi stron.
Powinni zostać też wskazani świadkowie w celu potwierdzenia konkretnych wskazywanych w pozwie okoliczności.

Krok 3. Dodatkowe żądania zawarte w pozwie

W pozwie można też zawrzeć wniosek o wydanie postanowienia ustalającego na czas trwania procesu wzajemne obowiązki małżonków do zaspokajania potrzeb rodziny, opieki nad dziećmi oraz sposób korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania po rozwodzie.
Sąd na wniosek w pozwie może też zrezygnować z orzeczenia o winie.

Krok 4. Załączniki i opłaty za rozwód

Wraz z pozwem należy złożyć załączniki. Mogą to być: akt małżeństwa, akty urodzenia wspólnych dzieci, zaświadczenia o zarobkach.

O ile stawka za wynajęcie pełnomocnika różni się mocno w zależności od miasta, sprawy i renomy kancelarii, o tyle opłata sądowa jest stała i wynosi 600 zł. To opłata, którą należy uiścić razem z pozwem o rozwód (wpłaca się ją na określony rachunek bankowy lub do kasy konkretnego sądu).

W koszty sądowe wlicza się również dodatkowe koszty związane z postępowaniem – np. opinię biegłego czy wywiad z kuratorem środowiskowym. Oddzielnie naliczane są opłaty także np. za wniosek o podział majątku wspólnego. Reguluje to art. 38 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Opłatę stałą w kwocie 1000 złotych pobiera się od wniosku o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej.

Jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych.