Rząd zatwierdził zmiany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym ułatwiające ustalenie więzi rodzinnych zgodnie z prawdą biologiczną.
Obecnie art. 70 k.r.o. stanowi, że dziecko po dojściu do pełnoletności może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa męża swojej matki, nie później jednak niż w ciągu trzech lat od osiągnięcia pełnoletności. To powoduje, że osoby, które po upływie tego terminu dowiedzą się, że mąż matki nie jest ich prawdziwym ojcem, mają związane ręce.
W maju ubiegłego roku Trybunał Konstytucyjny uznał jednak, że przepis w zakresie, w jakim określa termin do wytoczenia powództwa niezależnie od daty powzięcia wiadomości przez pełnoletnie dziecko o tym, że nie pochodzi od męża matki, jest niezgodny z art. 30 w związku z art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Stąd konieczność zmiany ustawy.
5570 tyle spraw o zaprzeczenie ojcostwa wpłynęło do sądów I instancji w 2017 r.
Zgodnie z przyjętym przez rząd projektem nowelizacji w k.r.o. termin na wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, ale też macierzyństwa będzie liczony od momentu, w którym dana osoba dowiedziała się o tym, że prawdziwym rodzicem jest ktoś inny. Będzie na to rok.
Takie same zasady określania początku biegu terminu tyczyć się będą ustalenia bezskuteczności uznania ojcostwa. Tu również czas na wniesienie wniosku będzie liczony od dnia, w którym dziecko dowiedziało się, że mężczyzna, który uznał ojcostwo, ojcem w rzeczywistości nie jest. Natomiast gdy o tym fakcie dziecko dowiedziało się przed osiągnięciem pełnoletności, zarówno powództwo o zaprzeczenie macierzyństwa czy ojcostwa, jak i o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa będzie mogło wnieść w ciągu roku od wejścia w dorosłość.
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez Radę Ministrów