Tylko sądy okręgowe mogą rozpoznawać sprawy dotyczące praw autorskich. Nawet gdy chodzi o zapłatę zaledwie kilku tysięcy złotych.
Dwie firmy zawarły umowę o zakup licencji na dwa programy komputerowe. Ich cena wyniosła ok. 4 tys. zł. Licencjodawca nie otrzymał jednak zapłaty. Dlatego też skierował pozew do sądu. Sprawa została rozstrzygnięta przez Sąd Rejonowy Łodzi-Śródmieścia, który w postępowaniu uproszczonym oddalił pozew.
Powódka zaskarżyła ten wyrok do drugiej instancji, a ten nakazał ponowne rozpoznanie sprawy, tym razem przez sąd okręgowy. Uznał bowiem, że wszystkie spory z zakresu prawa autorskiego leżą w gestii właśnie tego sądu. I nie ma tu znaczenia, że chodzi o zapłatę stosunkowo niedużej kwoty z tytułu licencji. Wynika to z art. 17 ust. 2 k.p.c., który stwierdza, że sprawy o ochronę praw autorskich i pokrewnych należą do właściwości sądów okręgowych.
„Nie ulega wątpliwości, że program komputerowy objęty jest ochroną wynikającą z art. 74 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.). Ustawa poza umowami o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymienia także umowy o korzystanie z utworu, określając te ostatnie mianem licencji. Licencja na ogół ujmowana jest jako dwustronna czynność prawna, w wyniku której wyłącznie uprawniony udziela innej osobie upoważnienia do korzystania z danego prawa. Na tle prawa autorskiego jej treścią jest upoważnienie do używania utworu we wskazanym przez strony zakresie udzielone licencjobiorcy przez osobę wyłącznie uprawnioną lub też inną osobę upoważnioną do udzielenia licencji. Oznacza to możność eksploatacji utworu w obrocie przez osoby trzecie w ramach przysługującej uprawnionemu sfery wyłączności” – napisał w uzasadnieniu wyroku Sąd Okręgowy w Łodzi.
Skład orzekający odwołał się do aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego, zgodnie z którym sprawy o zapłatę wynagrodzenia za stworzenie utworu i przeniesienie praw majątkowych do niego, a w konsekwencji także o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z utworu należą do kategorii spraw o ochronę praw autorskich. Jak stwierdził SN w postanowieniu z 26 lutego 2015 r. III CZ 6/15, ochrona praw autorskich powinna obejmować ogół spraw o roszczenia związane z prawem autorskim. Szczególny charakter spraw uregulowanych w tej odrębnej ustawie przemawia za tym, by wszystkie roszczenia wnoszone na jej podstawie były rozpoznawane przez sądy okręgowe.

orzecznictwo

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 6 marca 2019 r., sygn. akt XIII Ga 1059/18. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia