Katalog przestępstw, których popełnienie skutkuje odpowiedzialnością karną nieletnich, nie zostanie poszerzony.
To tylko jedna z proponowanych jeszcze w styczniu tego roku przez resort Zbigniewa Ziobry zmian w kodeksie karnym, z których teraz projektodawcy się wycofują.
Kradzież rozbójnicza, pozbawienie wolności osoby nieporadnej czy też niszczenie urządzeń infrastruktury – o takie m.in. czyny miał się wydłużyć katalog przestępstw, których popełnienie przez nieletniego powodowałoby, że odpowiadałby na takich samych zasadach jak osoba dorosła. Z przedstawionej właśnie nowej wersji projektu zmian w k.k. wynika jednak, że ministerstwo zrezygnowało z tych planów. Teraz resort proponuje dodanie przepisu, zgodnie z którym nieletni po ukończeniu 15. roku życia będzie odpowiadał obligatoryjnie na zasadach określonych w k.k. wówczas, gdy pomimo wcześniejszego wymierzenia mu kary pozbawienia wolności lub umieszczenia go w zakładzie poprawczym, znów popełni jedno z przestępstw uzasadniających traktowanie go jak dorosłego. Dodatkowo zrezygnowano z pomysłu uchylenia przepisu limitującego maksymalną wysokość kary możliwej do orzeczenia wobec nieletniego. Obecnie limit ten wynosi dwie trzecie górnej granicy ustawowego zagrożenia.
Etap legislacyjny
Projekt po konsultacjach