Dyrektywa ma charakter kompleksowy i obejmuje nie tylko przepisy dotyczące ścigania i karania, lecz także te odnoszące się do ochrony ofiar oraz standardów wsparcia. Zdecydowana większość tych regulacji została już przez rząd wdrożona do polskiego porządku prawnego. Do najważniejszych z nich należą przepisy definiujące przestępstwa o charakterze terrorystycznym oraz zawierające ich katalog (np. zabójstwo czy wzięcie zakładnika). Analogicznie w polskim prawie penalizowane jest także prowadzenie i uczestniczenie w szkoleniach z organizowania i dokonywania zamachów czy finansowanie działalności terrorystycznej oraz grup, które się nią zajmują.

Ponadto zawarte w dyrektywie przepisy sankcjonują podejmowanie przez państwa członkowskie działań zmierzających do usuwania treści internetowych nawołujących do popełnienia przestępstwa terrorystycznego. Do wnioskowania o blokowanie takich wpisów – zgodnie z polskim prawem – uprawniony jest szef ABW (decyzję ostatecznie podejmuje sąd, chyba że chodzi o sprawę niecierpiącą zwłoki – w takich przypadkach wystarczy zgoda prokuratora generalnego).

Etap legislacyjny

Projekt skierowany do konsultacji publicznych