Przekroczenie granicy Polski z zamiarem przeprowadzenia na jej terenie ataku terrorystycznego, przyłączenia się do grupy terrorystów, przejścia szkolenia z organizacji zamachów stanie się przestępstwem zagrożonym od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia. Taka korekta art. 259a kodeksu karnego wynika z konieczności implementowania unijnej dyrektywy w sprawie zwalczania terroryzmu z 2017 r. (2017/541). W celu powstrzymania przepływu międzynarodowych bojowników wymaga ona uznania za przestępstwo samej podróży do innego kraju członkowskiego, będącej etapem groźnego procederu.
Dyrektywa ma charakter kompleksowy i obejmuje nie tylko przepisy dotyczące ścigania i karania, lecz także te odnoszące się do ochrony ofiar oraz standardów wsparcia. Zdecydowana większość tych regulacji została już przez rząd wdrożona do polskiego porządku prawnego. Do najważniejszych z nich należą przepisy definiujące przestępstwa o charakterze terrorystycznym oraz zawierające ich katalog (np. zabójstwo czy wzięcie zakładnika). Analogicznie w polskim prawie penalizowane jest także prowadzenie i uczestniczenie w szkoleniach z organizowania i dokonywania zamachów czy finansowanie działalności terrorystycznej oraz grup, które się nią zajmują.
Ponadto zawarte w dyrektywie przepisy sankcjonują podejmowanie przez państwa członkowskie działań zmierzających do usuwania treści internetowych nawołujących do popełnienia przestępstwa terrorystycznego. Do wnioskowania o blokowanie takich wpisów – zgodnie z polskim prawem – uprawniony jest szef ABW (decyzję ostatecznie podejmuje sąd, chyba że chodzi o sprawę niecierpiącą zwłoki – w takich przypadkach wystarczy zgoda prokuratora generalnego).