Zmiana pełnomocnika wyznaczonego z urzędu uprawnia do dokonywania przez niego dalszych czynności w imieniu skarżącego, jednak nie powoduje automatycznego przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej – orzekł WSA w Białymstoku.

W białostockim sądzie toczyło się postępowanie ze skargi funkcjonariusza straży pożarnej na decyzję komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Mężczyzna starał się w nim o podwyższenie swojego dodatku służbowego. Wyrokiem z 16 stycznia 2018 r., WSA oddalił jego skargę na odmowę zwiększenia uposażenia.

Strażak wniósł o przyznanie mu prawa pomocy w zakresie całkowitym - obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata, po to by następnie wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Referendarz sądowy WSA umorzył postępowanie w zakresie zwolnienia od kosztów, ale przyznał prawo pomocy, poprzez ustanowienie adwokata. Zastępca sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku wyznaczył prawnika do prowadzenia sprawy mężczyzny, który został o tym zawiadomiony 19 marca 2018 r. Pełnomocnik ten jednak nie wniósł skargi kasacyjnej w terminie, ani nie sporządził opinii o braku podstaw do jej wniesienia.

Tym samym sąd stwierdził prawomocność wyroku w sprawie odmowy podwyższenia dodatku służbowego.

Na wniosek strażaka w sprawie wyznaczono kolejnego pełnomocnika. Z akt sprawy wynikało, że pełnomocnik został poinformowany o wyznaczeniu do reprezentowania skarżącego 31 lipca 2018 r., zaś z aktami sprawy zapoznał się w sądzie 23 sierpnia 2018 r.

Następnie 27 sierpnia 2018 r. adwokat nadał do WSA skargę kasacyjną. Jednak 13 września została ona odrzucona.

Referendarz wyjaśnił, że okoliczność zmiany pełnomocnika wyznaczonego z urzędu nie powoduje ponownego rozpoczęcia, ani przesunięcia biegu 30-dniowego terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. W tej sprawie upłynął on bezskutecznie 18 kwietnia 2018 r.

Zwrócił uwagę na to co orzekł NSA w podobnej sprawie - że okoliczność ta może stanowić podstawę wniosku o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej.

W dniu 6 grudnia 2018 r. adwokat skierował sądu wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej, wraz z którym złożył skargę kasacyjną.

Sad jednak odrzucił wniosek na podstawie art. 88 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ze względu na jego wniesienie z uchybieniem 7-dniowego terminu. Postanowienie to doręczone zostało pełnomocnikowi skarżącego 5 lutego 2019 r. Do chwili wydania postanowienia do WSA nie wpłynęło też zażalenie.

28 lutego 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku odrzucił skargę kasacyjną.

Stwierdził, że skargę wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok w terminie 30 dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Natomiast w razie ustanowienia w ramach prawa pomocy adwokata po wydaniu orzeczenia, na wniosek złożony przez stronę, termin do wniesienia skargi kasacyjnej biegnie od dnia zawiadomienia pełnomocnika o jego wyznaczeniu, jednak nie wcześniej niż od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

Jak wynika z akt sprawy odpis wyroku z uzasadnieniem został doręczony skarżącemu 20 lutego 2018 r. natomiast ustanowiony pierwszy adwokat z urzędu został zawiadomiony o jego wyznaczeniu w 19 marca 2018 r. I to od tego dnia, rozpoczął się bieg 30-dniowego terminu do wniesienia skargi kasacyjnej - który upłynął bezskutecznie18 kwietnia 2018 r.

Sąd orzekł, iż w związku z faktem, że wyznaczony z urzędu pierwszy pełnomocnik nie wniósł w tym terminie ani skargi kasacyjnej, ani nie złożył opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, nie może w niniejszej sprawie mieć zastosowania regulacja z art. 177 § 4 i 5 p.p.s.a.

Zgodnie z ugruntowanym poglądem orzeczniczym, zmiana pełnomocnika wyznaczonego z urzędu uprawnia go do dokonywania przez niego dalszych czynności w imieniu skarżącego, jednak nie powoduje ani automatycznego przywrócenia skarżącemu terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Jakkolwiek zaś okoliczność zmiany pełnomocnika może stanowić podstawę wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej, to w niniejszej sprawie do przywrócenia tego terminu nie doszło, ze względu na odrzucenie spóźnionego wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej.

Skarga kasacyjna, wniesiona grudnia 2018 r. przez drugiego pełnomocnika skarżącego, nie została zatem złożona w 30-dniowym terminie, który upłynął bezskutecznie 18 kwietnia 2018 r.

Tym samym WSA musiał odrzucić skargę na posiedzeniu niejawnym.

Postanowienie sygn. II SA/Bk 796/17