W ostatniej części komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych (dalej: u.o.d.o.) omawiamy najważniejsze kwestie proceduralne związane z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych za szkody majątkowe lub niemajątkowe, powstałe w wyniku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Ze względu na to, że omawiana ustawa nie zawiera pełnej regulacji w tym zakresie, konieczne stało się przywołanie odpowiednich przepisów ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.; dalej: k.p.a.).
Kolejną kwestią poruszoną w VII części komentarza są zasady nakładania przez prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych administracyjnych kar pieniężnych. Również w tym przypadku niezbędne stało się omówienie niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE z 2016 r. L 119, s. 1; dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) oraz przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.