W ostatniej części komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych (dalej: u.o.d.o.) omawiamy najważniejsze kwestie proceduralne związane z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych za szkody majątkowe lub niemajątkowe, powstałe w wyniku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Ze względu na to, że omawiana ustawa nie zawiera pełnej regulacji w tym zakresie, konieczne stało się przywołanie odpowiednich przepisów ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.; dalej: k.p.a.).
Kolejną kwestią poruszoną w VII części komentarza są zasady nakładania przez prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych administracyjnych kar pieniężnych. Również w tym przypadku niezbędne stało się omówienie niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE z 2016 r. L 119, s. 1; dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) oraz przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
Ostatnim zagadnieniem omówionym w niniejszym komentarzu jest odpowiedzialność karna podmiotów uczestniczących w procesie przetwarzania danych osobowych. W części tej scharakteryzowane zostały przestępstwa wymienione w ustawie, a także sankcje, jakie mogą wynikać dla podmiotów łamiących zasady legalnego przetwarzania danych osobowych z innych przepisów.
TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – baza publikacji
W tygodniku Firma i Prawo komentowaliśmy ustawy:
• z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
• z 5 lipca 2001 r. o cenach
• z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
• z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze
• z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
• z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
• z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
• z 12 grudnia 2012 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów
• z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
• z 14 grudnia 2012 r. o odpadach
• z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
• z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
• z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne
• z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
• z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne
• z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (wyciąg dotyczący rękojmi i gwarancji)