Kolejną kwestią poruszoną w VII części komentarza są zasady nakładania przez prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych administracyjnych kar pieniężnych. Również w tym przypadku niezbędne stało się omówienie niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE z 2016 r. L 119, s. 1; dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) oraz przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

Ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (cz. 7, ostatnia)>>

Ostatnim zagadnieniem omówionym w niniejszym komentarzu jest odpowiedzialność karna podmiotów uczestniczących w procesie przetwarzania danych osobowych. W części tej scharakteryzowane zostały przestępstwa wymienione w ustawie, a także sankcje, jakie mogą wynikać dla podmiotów łamiących zasady legalnego przetwarzania danych osobowych z innych przepisów.

TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – baza publikacji

W tygodniku Firma i Prawo komentowaliśmy ustawy:

z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

z 5 lipca 2001 r. o cenach

z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze

z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

z 12 grudnia 2012 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów

z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

z 14 grudnia 2012 r. o odpadach

z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne

z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (wyciąg dotyczący rękojmi i gwarancji)