W czwartej części komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych przedstawione zostaną przepisy regulujące postępowanie administracyjne prowadzone przez prezesa UODO w sprawach naruszenia przepisów normujących tę materię. Komentarz obejmuje art. 60–70 ww. ustawy. Stanowią one w przeważającej części modyfikacje w stosunku do ogólnych zasad postępowania znanych z ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.). Dotyczy to przykładowo terminów załatwiania spraw czy też wysokości oraz przesłanek nakładania kar grzywny.
W tej części komentarza omówione zostaną także instytucje powiązane z przepisami krajowymi, a znane z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, takie jak chociażby ograniczenie przetwarzania danych oraz zasady ochrony tajemnic prawnie chronionych. Konieczne będzie również sięgnięcie do instytucji ogólnego postępowania administracyjnego, stanowiących punkt wyjścia do dalszych rozważań. Zaprezentowane zostaną zatem m.in. zasady udziału organizacji społecznych w postępowaniu prowadzonym przez prezesa UOD, zawiadamianie stron w drodze publicznego obwieszczenia oraz ogólne przepisy o porządkowej karze grzywny.
Część piąta komentarza zostanie natomiast poświęcona dalszych przepisom z zakresu postępowania w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, europejskiej współpracy administracyjnej w zakresie ochrony danych osobowych, a także ogólnym zasadom kontroli przestrzegania przepisów prawa, która może być prowadzona przez prezesa UODO.
Poprzednie części komentarza ukazały się:
• cz. 1 – 19 czerwca 2018 r. (DGP nr 117)
• cz. 2 – 24 lipca 2018 r. (DGP nr 142)
• cz. 3. – 21 sierpnia 2018 r. (DGP nr 161)
Kolejna część komentarza ukaże się 23 października 2018 r.
TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – baza publikacji
W tygodniku Firma i Prawo komentowaliśmy ustawy:
• z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
• z 5 lipca 2001 r. o cenach
• z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
• z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze
• z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
• z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
• z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
• z 12 grudnia 2012 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów
• z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
• z 14 grudnia 2012 r. o odpadach
• z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
• z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
• z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne
• z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
• z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne
• z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (wyciąg dotyczący rękojmi i gwarancji)
Przeoczyłeś tygodnik? Znajdziesz go w wydaniach dgp na www.edgp.gazeta prawna.pl