W tej części komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych omawiamy przepisy odnoszące się bezpośrednio do zadań, uprawnień, organizacji oraz funkcjonowania prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ze względu na to, że ogólna regulacja w tym zakresie znajduje się bezpośrednio w RODO, w komentarzu zamieszczono odwołania do odpowiednich przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a także omówiono je.
Zadania prezesa UODO powiązane są również z konkretnymi instytucjami prawa ochrony danych uregulowanymi w przepisach unijnych, stąd też w komentarzu znajdą państwo informacje na ich temat. Dotyczy to m.in. standardowych klauzul umownych, kodeksów postępowania, przeprowadzania uprzednich konsultacji, a także zatwierdzania wiążących reguł korporacyjnych czy też przekazywania danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Polski ustawodawca w ustawie o ochronie danych osobowych często bowiem odsyła do stosowania odpowiednich przepisów RODO. W efekcie, aby wyjaśnić rolę poszczególnych artykułów komentowanego aktu prawnego, konieczne było omówienie także unijnej regulacji. W kolejnej, czwartej części niniejszego komentarza omówimy przepisy rozdziału 7 ustawy o ochronie danych osobowych, które regulują prowadzone przez krajowy organ nadzorczy postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
Poprzednie części komentarza ukazały się:
• cz. 1 – 19 czerwca 2018 r. (DGP nr 117)
• cz. 2 – 24 lipca 2018 r. (DGP nr 142)
Kolejna część komentarza ukaże się 18 września 2018 r.
TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – baza publikacji
W tygodniku Firma i Prawo komentowaliśmy ustawy:
• z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
• z 5 lipca 2001 r. o cenach
• z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
• z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze
• z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
• z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
• z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
• z 12 grudnia 2012 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów
• z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
• z 14 grudnia 2012 r. o odpadach
• z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
• z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
• z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne
• z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
• z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne
• z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (wyciąg dotyczący rękojmi i gwarancji)