W tej części komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych omawiamy przepisy odnoszące się bezpośrednio do zadań, uprawnień, organizacji oraz funkcjonowania prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ze względu na to, że ogólna regulacja w tym zakresie znajduje się bezpośrednio w RODO, w komentarzu zamieszczono odwołania do odpowiednich przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a także omówiono je.
Zadania prezesa UODO powiązane są również z konkretnymi instytucjami prawa ochrony danych uregulowanymi w przepisach unijnych, stąd też w komentarzu znajdą państwo informacje na ich temat. Dotyczy to m.in. standardowych klauzul umownych, kodeksów postępowania, przeprowadzania uprzednich konsultacji, a także zatwierdzania wiążących reguł korporacyjnych czy też przekazywania danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Polski ustawodawca w ustawie o ochronie danych osobowych często bowiem odsyła do stosowania odpowiednich przepisów RODO. W efekcie, aby wyjaśnić rolę poszczególnych artykułów komentowanego aktu prawnego, konieczne było omówienie także unijnej regulacji. W kolejnej, czwartej części niniejszego komentarza omówimy przepisy rozdziału 7 ustawy o ochronie danych osobowych, które regulują prowadzone przez krajowy organ nadzorczy postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.