Wskazane regulacje prawne nie tworzą jeszcze kompletnego unormowania materii ochrony danych osobowych. Wynika to z faktu, że obecnie nadal trwają prace nad kolejnymi aktami prawnymi, które wprowadzą pewne zmiany w stosowaniu tychże przepisów. Mowa tutaj o: rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej, tzw. rozporządzenie e-privacy, które ma być swoistą nadbudową nad RODO w zakresie ochrony użytkowników tzw. urządzeń końcowych, czyli najczęściej komputerów, smartfonów i tabletów. Z projektu tegoż aktu prawnego, który jak planowano pierwotnie miał wejść w życie również 25 maja 2018 r., wynika m.in., że:

ma on mieć zastosowanie nie tylko do osób fizycznych, ale wszystkich kategorii użytkowników;

wprowadzać będzie odmienne aniżeli RODO warunki wyrażania zgód, w szczególności marketingowych;

ochrona nim wprowadzana ma obejmować także tzw. metadane,

wprowadzać będzie kompleksową regulację w zakresie plików cookies i przetwarzania danych osobowych przy ich użyciu.

 >> TO TYLKO FRAGMENT TEKSTU, CAŁOŚĆ PRZECZYTASZ W WYDANIU EDGP <<