Alimenty w 2019 przejdą spore zmiany. Mają one zapewnić skuteczniejszą egzekucję świadczeń alimentacyjnych. Zobacz przygotowaną przez nas listę zmian.

Podniesienie kryterium dochodowego

Obowiązujące od 2008 roku kryterium dochodowe dla świadczeń alimentacyjnych wynosi 725 zł na osobę. Po wprowadzeniu zmian proponowanych przez MPiPS ma ono wzrosnąć do 800 złotych. Nowa stawka będzie obowiązywać od okresu świadczeniowego 2019/2020.

Umożliwienie prowadzenia egzekucji z diet przysługujących dłużnikom

Projekt ustawy przewiduje możliwość egzekucji z diet na pokrycie kosztów podróży służbowych. Zajęciu przez komornika może ulec nawet 50 procent kwot przysługujących dłużnikowi alimentacyjnemu z tego tytułu.

Sankcje dla pracodawców

Pracodawca, który zatrudnia osobę figurującą w Krajowym Rejestrze Zadłużonych z powodu obowiązku alimentacyjnego i wypłaca jej pensję bez uwzględnienia potrąceń na rzecz zaległych świadczeń będzie ponosił solidarną odpowiedzialność za jej zadłużenie - do wysokości kwoty rocznych zobowiązań. Ma to zapobiec przypadkom „krycia” pracownika przed egzekucją komorniczą, na które zgadzają się niektórzy pracodawcy.

Zmiany w kodeksie pracy obejmują również zaostrzenie kar dla pracodawców, którzy zatrudniają osoby zalegające ze spłatą alimentów bez nawiązania stosunku pracy. Brak pisemnego potwierdzenia umowy o pracę zawartej z dłużnikiem alimentacyjnym skutkować będzie grzywną w wysokości od 1500 do 45 tys. zł dla zatrudniającego.

Aktywizacja zawodowa dłużników alimentacyjnych

MPiPS chce przeciwdziałać zjawisku niemożności wypłacania alimentów przez zadłużonych z powodu bezrobocia. Resort zaproponował zaangażowanie takich osób w roboty publiczne. Uczynieniu rozwiązania bardziej skutecznym ma służyć nałożenie na organizatorów robót publicznych obowiązku zatrudniania w pierwszej kolejności dłużników alimentacyjnych.

Sprawniejsze uzyskiwanie informacji przez komorników

W projekcie ustawy zaproponowano metody, które mają umożliwić komornikom łatwiejszy dostęp do informacji o dochodach dłużników alimentacyjnych. Zasugerowano, by mogli oni uzyskiwać je z ZUS drogą elektroniczną. Dane na temat zatrudnienia zadłużonych mają być aktualizowane co miesiąc.

Co ulegnie zmianie? [LISTA]

  • Grzywny dla pracodawców, którzy nie wypełniają obowiązków związanych z egzekucją świadczeń alimentacyjnych pracowników wzrosną (kary będą stosowane względem pracodawcy „chroniącego” pracownika, który uchyla się od uiszczania zasądzonych alimentów) z 2 do 5 tys. zł. Co więcej, kara będzie ponawiana w sytuacji kolejnych uchybień ze strony pracodawcy,
  • podwyższone zostaną kary za zatrudnianie na czarno osób zalegających ze spełnieniem świadczeń alimentacyjnych. Na pracodawcę, który nie potwierdzi na piśmie umowy o pracę zawartej z dłużnikiem alimentacyjnym nałożona zostanie grzywna w wysokości od 1500 do 45 tys. zł,
  • możliwa stanie się egzekucja alimentów z diet dłużnika na pokrycie kosztów podróży służbowych. Zajęciu przez komornika będzie mogło ulec nawet 50 procent tych środków,
  • komornicy sądowi będą uzyskiwać informacje o dochodach dłużników alimentacyjnych drogą elektroniczną, co usprawni egzekucję alimentów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych musi przekazywać wspomniane dane co najmniej raz na miesiąc. Komornicy są zobligowani do informowania ZUS o zmianach w prowadzeniu egzekucji świadczeń,
  • na organizatorów robót publicznych nałożono obowiązek zatrudniania, w pierwszej kolejności, dłużników alimentacyjnych.