Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych wejdą w życie już 18 października 2018 r. Przewidują m.in. doprecyzowanie przepisów regulujących kwestie związane z elektronizacją zamówień publicznych oraz przesunięcie w czasie obowiązku pełnej elektronizacji o wartości poniżej progów unijnych. Problem w tym, że obecnie obowiązujące rozporządzenie dot. użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych - nie będzie przystawać do nowego systemu.

W związku z tym, z dniem 18 października 2018 r. niezbędne jest wprowadzenie do rozporządzenia zmian mających na celu dostosowanie treści tego aktu wykonawczego do zmienionego brzmienia ustawy Pzp. Stanie się to jednak szybciej niż zacznie się właściwa rewolucja.

Na wniosek prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na RCL-u pojawił się projekt nowego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych.

Nowelizacja przepisów obecnego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 27 czerwca 2017 r. ma na celu dostosowanie jego treści do zmienianych przepisów ustawy Pzp związanych w szczególności z wykreśleniem z definicji „środków komunikacji elektronicznej” sformułowania „lub faks”, jak również doprecyzowanie sposobu sporządzania i przekazywania oświadczeń. Ponadto, konieczna jest zmiana przepisów przejściowych uwzględniająca fakt, że w wyniku zmiany ustawy, obowiązek pełnej elektronizacji zamówień o wartości poniżej progów unijnych został przesunięty z 18 października 2018 r. na dzień 1 stycznia 2020 r.

Dyrektywa elektroniczna

Dyrektywa 2014/24/UE, która przewiduje obowiązkową elektronizację procesu udzielania zamówień publicznych, zawiera jednocześnie zapisy ustanawiające określone wymagania mające zastosowanie do narzędzi i urządzeń służących do komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Należy przy tym pamiętać, że państwa członkowskie Unii Europejskiej charakteryzuje różny stopień zaawansowania w rozwoju technologii pozwalających na pełną elektronizację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W niektórych krajach (np. we Francji, Włoszech, Portugalii czy Irlandii) istnieje wieloletnia tradycja porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami za pomocą środków elektronicznych. Inne państwa są w tym zakresie mniej zaawansowane. Istnieje również praktyka stopniowego wprowadzania określonych obowiązków w tym zakresie.

Przykładowo na Cyprze stosowanie elektronicznych środków komunikacji w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego jest obowiązkowe dla zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne od 2015 r. Dla zamówień o wartościach nieprzekraczających progów unijnych taki obowiązek będzie dopiero wprowadzany. Z kolei na Węgrzech obowiązkowa komunikacja elektroniczna w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego z wykorzystaniem platformy e -zamówień została wprowadzona z dniem 15 kwietnia 2018 r. W okresie od 15 listopada 2017 r. do 15 kwietnia 2018 r. stosowanie e - zamówień było dobrowolne.

Co się zmieni

W projekcie m.in. zrezygnowano z określania wymogów w stosunku do użycia środków komunikacji elektronicznej innych niż wymagane do przekazywania dokumentów elektronicznych (tj. oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jednolity europejski dokument zamówienia, oraz plany i projekty w konkursach).W przypadku pozostałych dokumentów, oświadczeń i informacji nie będzie wymagane zachowanie tak wysokiego stopnia bezpieczeństwa przekazywania informacji i może odbywać się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej ogólnie dostępnych, jak np. poczta elektroniczna.

Rezygnacja z wcześniejszego unormowania ma służyć ułatwieniu komunikacji między zamawiającym a wykonawcą oraz odformalizowaniu postępowań o udzielnie zamówienia publicznego.

Ponadto teraz z przepisów ma jednoznacznie wynikać, że nie wszystkie oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia muszą być sporządzane, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ale jedynie te oświadczenia, o których mowa w art. 25a ustawy Pzp, w tym jednolity europejski dokument zamówienia.

Mając na względzie powyższe, UZP projektuje, aby nie tylko dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, ale i oświadczenia, które nie zostały oryginalnie sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, ale w postaci dokumentu papierowego opatrzonego własnoręcznym podpisem, mogły być składane jako elektroniczna kopia takiego dokumentu lub oświadczenia, potwierdzona za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Należy przy tym wyjaśnić, że pod pojęciem „elektronicznej kopii
takiego oświadczenia lub dokumentu” będzie rozumiane jako wykonanie elektronicznego odwzorowania oryginalnego oświadczenia lub dokumentu sporządzonego pierwotnie w postaci papierowej, czyli skan oświadczenia lub dokumentu papierowego.

Wprowadzenie takiej regulacji ma sprzyjać wykonawcom, zwłaszcza z sektora mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców

Podmioty, na które oddziałuje projekt:

Zamawiający:
jednostki sektora finansów publicznych, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, podmioty prawa publicznego, związki tych jednostek lub podmiotów oraz przedsiębiorstwa działające m.in. w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych
Wykonawcy:
osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości
prawnej, osoby fizyczne