Profesjonalista, który kupił towar, ma prawny obowiązek starannie go zbadać. Nie należy od niego wymagać, by zawiadomił sprzedawcę o wadach w momencie odbioru przesyłki – orzekł Sąd Okręgowy w Łodzi.
Spór dotyczył kilku par nart nabytych drogą wysyłkową. Po otrzymaniu sprzętu kupujący stwierdzili, że ma on wady, i złożyli reklamację z tytułu rękojmi. Sprzedawca nie uwzględnił jej, powołując się na art. 563 par. 1 kodeksu cywilnego. Przepis ten stanowi, że przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju oraz nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a gdy wada wyszła na jaw później, nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Pozwany podnosił, że powodowie mieli możliwość wykrycia wady kilka dni wcześniej. Jego zdaniem zawiadomienie o jej wystąpieniu nie nastąpiło niezwłocznie.
Z taką interpretacją przepisu nie zgodził się SO w Łodzi. Jego zdaniem upływ dwóch dni od nadejścia przesyłki do złożenia reklamacji nie wyłącza uprawnienia do odstąpienia od umowy. Przypominał, że zgodnie z orzecznictwem „niezwłoczność” terminu zawiadomienia sprzedającego o dostrzeżonej wadzie oznacza konieczność dokonania zawiadomienia bez zbędnej zwłoki. Oceny, czy kupujący staranności dochował, należy dokonywać przez pryzmat normalnego toku podejmowanych przez niego czynności.
Sąd podkreślił, że pojęcie „niezwłocznie” oznacza wykonanie czynności zgłoszenia wady bez zbędnego przedłużania badania rzeczy, a zatem bez zbędnej zwłoki. „Nie oznacza to zaś, że badanie ma następować w tej samej jurydycznej sekundzie co odbiór rzeczy. Przeciwnie, profesjonalista, który nabył towar w zakresie swojej działalności gospodarczej, ma prawny obowiązek zbadać rzecz w sposób profesjonalny i staranny” – tłumaczył sąd.
Biorąc to pod uwagę, łódzki SO uznał, że zrealizowanie aktów staranności, wytknięcie wad i zgłoszenie ich drogą e-mailową w ciągu dwóch dni od nadejścia przesyłki nie było działaniem opieszałym, a tym bardziej – dotkniętym zwłoką.

orzecznictwo

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 27 lipca 2018 r., sygn. akt XIII Ga 629/19. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia