Kwestie związane z udzielaniem rękojmi i gwarancji wciąż wzbudzają wiele pytań przedsiębiorców i rodzą liczne problemy w praktyce. Między innymi za sprawą zmian w prawie, jakie dokonały się w ostatnich latach.
Przypomnijmy, m.in. 25 grudnia 2014 r. weszła w życie ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.). Akt ten dokonał istotnych zmian w prawej regulacji dotyczącej rękojmi i gwarancji. Mianowicie została uchylona ustawa z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 ze zm.; dalej: ustawa o sprzedaży konsumenckiej), która obowiązywała od 1 stycznia 2003 r. Obejmowała ona kwestie dotyczące niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową oraz gwarancji w umowach z konsumentem. Takie rozwiązanie (dekodyfikacja) było krytykowane.

Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (wyciąg dotyczący rękojmi i gwarancji)>>

Od 25 grudnia 2014 r. kwestie dotyczące rękojmi i gwarancji związanych z umowami konsumenckimi ponownie wróciły do kodeksu cywilnego na mocy ustawy o prawach konsumenta. Warto wszakże wskazać, że powrót do kodeksu cywilnego nie oznacza, że regulacja dotycząca umów z konsumentami i innymi podmiotami (umowy dwustronnie profesjonalne czy też umowy pomiędzy osobami fizycznymi) jest jednakowa. Występują istotne różnice, np. w zakresie terminu (14-dniowego) do udzielenia odpowiedzi na reklamację konsumenta i skutków uchybienia tego terminowi. Jednocześnie prócz samej konsolidacji regulacji są wprowadzone istotne zmiany do prawnej regulacji rękojmi w ramach umów zawieranych zarówno z konsumentami, jak i innymi podmiotami. Będą one wskazane w komentarzu. Tam, gdzie jest to możliwe, zasadne jest odwołanie do dotychczasowego orzecznictwa. Przybliżamy wybrane przepisy. Przy czym warto podkreślić, że obecnie trwają pracę nad nowelizacją kodeksu cywilnego, która wprowadzi przepis wydłużający termin rękojmi w przypadku wymiany rzeczy na wolną od wad (projektowany art. 5682).
TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – BAZA PUBLIKACJI
W tygodniku Firma i Prawo komentowaliśmy ustawy:
● z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
● z 5 lipca 2001 r. o cenach
● z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
● z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze
● z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
● z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
● z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
● z 12 grudnia 2012 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów
● z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
● z 14 grudnia 2012 r. o odpadach
● z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
● z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
● z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne
● z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
● z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne