W poprzedniej części komentarza przedstawione zostały najważniejsze informacje dotyczące tej instytucji, wynikające wprost z przepisów RODO. Obecnie omówieniu podlegać będzie krajowa procedura udzielania certyfikatu. Przypomnijmy, że dokument ten będzie potwierdzał, że operacje przetwarzania prowadzone przez administratorów danych, podmioty przetwarzające bądź producentów albo podmioty wprowadzające usługę lub produkt na rynek – są zgodne z RODO. Skomentujemy również przepisy dotyczące czynności sprawdzających, mających na celu ocenę spełnienia kryteriów certyfikacji przez dany podmiot.

Druga grupa przepisów analizowana w dzisiejszym komentarzu reguluje opracowywanie i zatwierdzanie kodeksów postępowania oraz warunki i tryb akredytacji podmiotów monitorujących ich przestrzeganie. Kodeksy postępowania będą mogły być ustanawiane przez różnego typu zrzeszenia oraz organizacje skupiające administratorów danych lub podmioty przetwarzające. Mają pomóc we właściwym stosowaniu RODO – z uwzględnieniem specyfiki różnych sektorów dokonujących przetwarzania oraz szczególnych potrzeb mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Pierwsza część komentarza ukazała się 19 czerwca (DGP nr 117) pt. RODO: Komentarz do nowej ustawy o ochronie danych osobowych

Kolejna część komentarza 21 sierpnia

TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – baza publikacji

W tygodniku Firma i Prawo komentowaliśmy ustawy:

z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

z 5 lipca 2001 r. o cenach

z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze

z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

z 12 grudnia 2012 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów

z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

z 14 grudnia 2012 r. o odpadach

z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne

z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (wyciąg dotyczący rękojmi i gwarancji)

Przeoczyłeś tygodnik? Znajdziesz go w wydaniach dgp na www.edgp.gazeta prawna.pl