Rzecznik praw obywatelskich po raz kolejny interweniuje w sprawie zapewnienia dostępu do adwokata już od momentu zatrzymania. Taki wymóg przewiduje wprost Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE w sprawie prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym…, która do tej pory nie została przez Polskę implementowana.
Tym razem z wnioskiem o podjęcie w tej sprawie pilnej inicjatywy ustawodawczej dr Adam Bodnar zwrócił się do premiera Matusza Morawieckiego. Przy okazji podkreślił, że poprzednie pismo w tej sprawi adresowane do ministra sprawiedliwości pozostało bez odpowiedzi, co stanowi naruszenie prawa.
Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o rzeczniku praw obywatelskim (t.j. Dz.U. z 2014 poz. 1648 ze zm.) organ, do którego zostało skierowane wystąpienie, obowiązany jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni, poinformować rzecznika o podjętych działaniach lub zajętym stanowisku.
RPO przypomina też, że natychmiastowego dostępu do adwokata nie miał m.in. Tomasz Komenda, który do winy miał się przyznać raz podczas przesłuchania na policji. Zdaniem RPO gdyby miał od początku adwokata, nie doszłoby do skazania niewinnego człowieka.