Na początku trzeciej części komentarza omawiamy przepisy odnoszące się do głosowania korespondencyjnego. Obecnie z tej formy mogą skorzystać wyłącznie osoby niepełnosprawne.

Dotychczas zainteresowana osoba otrzymywała pakiet wyborczy z urzędu gminy. Po zmianach kodeksu wyborczego, w myśl jego art. 53e par. 4, pakiet ten doręcza urzędnik wyborczy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Nowelizacja zlikwidowała więc możliwość odebrania pakietu bezpośrednio z urzędu gminy. Kolejna kwestia to zawartość pakietu. W jego skład wchodzą: koperta zwrotna, karta lub karty do głosowania, koperta na kartę do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego, nakładka lub nakładki na kartę lub karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille’a (jeżeli wyborca zażądał ich przesłania) oraz oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania. Na formularzu tego oświadczenia umieszcza się imię (imiona), nazwisko oraz numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego. Czynności związane z przygotowaniem pakietu wyborczego wykonuje obwodowa komisja wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w obecności urzędnika wyborczego. W komentarzu omawiamy czynności wyborcy związane z głosowaniem korespondencyjnym.

Nowelizacja prawa wyborczego [KOMENTARZ]

W dalszej kolejności przeprowadzimy analizę znowelizowanych przepisów kodeksu wyborczego odnoszących się do głosowania przez pełnomocnika. Rozwiązanie to rodziło sporo kontrowersji w kontekście zgodności tego głosowania z zasadami równości i bezpośredniości wyborów, ale także z powodu braku zapewnienia oddania woli wyborcy przez głosującego pełnomocnika. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 20 lipca 2011 r. nie dopatrzył się jednak naruszania konstytucji. TK zauważył, że głosowanie przez pełnomocnika ułatwia (a niekiedy nawet umożliwia) udział w wyborach osobom niepełnosprawnym lub w podeszłym wieku, przerzucając jednak na nie ciężar znalezienia osoby godnej zaufania. W literaturze mówi się o bezgranicznym zaufaniu. W odróżnieniu bowiem od prawa cywilnego, które przewiduje skutki prawne nadużycia zaufania przez pełnomocnika, ze szkodą dla osoby reprezentowanej, w przypadku pełnomocnictwa do głosowania wyłączona jest możliwość wyciągnięcia przez wyborcę prawnych konsekwencji wobec osoby pełnomocnika.
W dalszej kolejności omawiamy znowelizowane przepisy dotyczące wstępnych czynności po zakończeniu głosowania dokonywanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie. Wskażemy przy tym podział obowiązków pomiędzy powołanymi przez nowelizację dwoma rodzajami obwodowych komisji, czyli ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie.
TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – baza publikacji
Dotychczas w tygodniku Samorząd i Administracja komentowaliśmy ustawy:
● z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
● z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
● z 22 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
● z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
● z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy
● z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, chodzi o program 500+
● z 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw
● z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
● z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
● z 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Wykaz skrótów
k.c. – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.)
k.k. – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2204 ze zm.)
konstytucja – ustawa z 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.)
k.w. – ustawa z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 15 ze zm.)
PKW – Państwowa Komisja Wyborcza
p.p. – ustawa z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.)
p.s. – ustawa z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 210)
r.s.p.a.w.p.w. – rozporządzenie ministra administracji i cyfryzacji z 20 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia oraz aktualizacji wykazu pakietów wyborczych (Dz.U. z 2015 r. poz. 120)
r.s.s.p. – rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1724)
u.f. – ustawa z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 40 ze zm.)
u.r.z.s. – ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 511)
u.z.u.o.p. – ustawa z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych