Na początku trzeciej części komentarza omawiamy przepisy odnoszące się do głosowania korespondencyjnego. Obecnie z tej formy mogą skorzystać wyłącznie osoby niepełnosprawne.

Dotychczas zainteresowana osoba otrzymywała pakiet wyborczy z urzędu gminy. Po zmianach kodeksu wyborczego, w myśl jego art. 53e par. 4, pakiet ten doręcza urzędnik wyborczy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Nowelizacja zlikwidowała więc możliwość odebrania pakietu bezpośrednio z urzędu gminy. Kolejna kwestia to zawartość pakietu. W jego skład wchodzą: koperta zwrotna, karta lub karty do głosowania, koperta na kartę do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego, nakładka lub nakładki na kartę lub karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille’a (jeżeli wyborca zażądał ich przesłania) oraz oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania. Na formularzu tego oświadczenia umieszcza się imię (imiona), nazwisko oraz numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego. Czynności związane z przygotowaniem pakietu wyborczego wykonuje obwodowa komisja wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w obecności urzędnika wyborczego. W komentarzu omawiamy czynności wyborcy związane z głosowaniem korespondencyjnym.