Ustawodawca tak intensywnie zmienia prawo, że sam nie nadąża za swoimi zmianami. Zgodnie z tekstem jednolitym kodeksu wykroczeń od lipca 2019 r. obowiązywać w nim będą dwa różne art. 96c.

"Kto nie przestrzega ograniczeń w dostępie do strefy czystego transportu podlega karze grzywny do 500 złotych". Stanowi tak art. 96c ustawy - Kodeks wykroczeń. Przepis ten został dodany ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317), która weszła w życie z dniem 22 lutego 2018 r.

I wszystko byłoby w porządku, gdyby w Sejmie niewiele wcześniej nie trwały prace nad nowelizacją ustawy - Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 79). Art. 2 tej nowelizacji wprowadza do kodeksu wykroczeń od 11 lipca 2019 r... art. 96c o innym brzmieniu: "Kto, działając w imieniu podmiotu uprawnionego, o którym mowa w art. 80s ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, przekazuje osobie nieuprawnionej blankiet profesjonalnego dowodu rejestracyjnego lub profesjonalny dowód rejestracyjny, lub profesjonalną tablicę rejestracyjną, podlega karze grzywny".