Ustawodawca tak intensywnie zmienia prawo, że sam nie nadąża za swoimi zmianami. Zgodnie z tekstem jednolitym kodeksu wykroczeń od lipca 2019 r. obowiązywać w nim będą dwa różne art. 96c.

"Kto nie przestrzega ograniczeń w dostępie do strefy czystego transportu podlega karze grzywny do 500 złotych". Stanowi tak art. 96c ustawy - Kodeks wykroczeń. Przepis ten został dodany ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317), która weszła w życie z dniem 22 lutego 2018 r.

I wszystko byłoby w porządku, gdyby w Sejmie niewiele wcześniej nie trwały prace nad nowelizacją ustawy - Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 79). Art. 2 tej nowelizacji wprowadza do kodeksu wykroczeń od 11 lipca 2019 r... art. 96c o innym brzmieniu: "Kto, działając w imieniu podmiotu uprawnionego, o którym mowa w art. 80s ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, przekazuje osobie nieuprawnionej blankiet profesjonalnego dowodu rejestracyjnego lub profesjonalny dowód rejestracyjny, lub profesjonalną tablicę rejestracyjną, podlega karze grzywny".

Mówiąc prościej: Sejm uchwalił, Senat zaakceptował, a prezydent podpisał dwie ustawy, które dodają art. 96c kodeksu wykroczeń w różnym brzmieniu. Nikt nie wyłapał błędu w toku prac legislacyjnych.

Zasady techniki legislacyjnej nie dają jasnej odpowiedzi, co w takiej sytuacji stanie się z przepisami. Zgodnie z jedną z podstawowych zasad prawnych lex posterior derogat legi priori prawo późniejsze zastępuje prawo wcześniejsze. Istnieć więc mógłby tylko jeden przepis oznaczony jako art. 96c kodeksu wykroczeń.

Z drugiej strony - 1 marca 2018 r. marszałek Sejmu wydał obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – kodeks wykroczeń (t. j. Dz.U. 2018 poz. 618). Dla każdego prawnika, w praktyce, to właśnie teksty jednolite ustaw są źródłem wiedzy na temat tego, co jest w nich zapisane. W tekście jednolitym kodeksu wykroczeń zaś art. 96c jest wymieniony dwukrotnie. Przy żadnym z przepisów nie znajduje się wzmianka, że straci on moc obowiązywania od 11 lipca 2019 r. (jednocześnie przy innych przepisach kodeksu - jeśli któryś straci moc obowiązywania - taka wzmianka jest).

Wydaje się, że jedynym rozwiązaniem w tej sytuacji jest... kolejna nowelizacja. Jeden z przepisów powinien zostać oznaczony jako art. 96d.