Celem oceny wodnoprawnej, która jest wydawana w formie decyzji, jest analiza i ocena wpływu planowanej inwestycji lub działania na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych. Uzyskanie oceny wodnoprawnej jest wymagane dla inwestycji lub działań, których katalog zostanie określony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej. W przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) ocenę wodnoprawną zastępuje się decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzją, przed wydaniem której jest przeprowadzana ponowna ocena oddziaływania na środowisko. 

Dotychczasowe części komentarza ukazały się:

Część I – FiP z 21 listopada 2017 r. (DGP nr 225)

Część II – FiP z 19 grudnia 2017 r. (DGP nr 245)

Część III – FiP z 23 stycznia 2018 r. (DGP nr 16)

Część IV – FiP z 20 lutego 2018 r. (DGP nr 36)

UWAGA! Nowe prawo wodne to rozbudowany akt prawny regulujący prawa i obowiązki nie tylko przedsiębiorców, lecz także jednostek samorządu terytorialnego, szeroko pojętej administracji i zwykłych obywateli. Ten komentarz adresowany jest jednak do przedsiębiorców. Dlatego znajduje się w nim wyciąg najważniejszych przepisów ich dotyczących. Komentowane przepisy pogrupowaliśmy w zagadnienia.

TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – baza publikacji

W tygodniku Firma i Prawo komentowaliśmy ustawy:

● z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

● z 5 lipca 2001 r. o cenach

● z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

● z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze

● z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

● z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

● z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

● z 12 grudnia 2012 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów

● z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

● z 14 grudnia 2012 r. o odpadach

● z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

● z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

● z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne

● z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

ZAINTERESOWAŁ CIĘ TEMAT? PRZECZYTAJ WIĘCEJ NA E-DGP>>>