REGULACJE
Sejm zaakceptował w pierwszym czytaniu wniesione przez posłów PiS poprawki do obowiązującej od 1 stycznia br. ustawy – Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.).
Zaproponowane zmiany zakładają powrót do części przepisów obowiązujących w ubiegłym roku, czyli pod reżim starej ustawy. Sami projektodawcy przyznają bowiem, że postępowań administracyjnych, które zainicjowano jeszcze w poprzednim stanie prawnym, jest wiele, a opóźnienia w wydawaniu decyzji już teraz są znaczące.
Posłowie wskazują, że sytuacja prawna stwarza istotne utrudnienia. Jak chociażby konieczność odsyłania dokumentacji i uzupełnienia stanowisk organów w sprawach ocen wodnoprawnych oraz powtarzania wybranych czynności administracyjnych.
Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest nie tylko niejasność, które przepisy należy obecnie stosować, ale i to, że nowe instytucje odpowiadające m.in. za przeprowadzanie ocen oddziaływania inwestycji na środowisko, czyli Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, dopiero się organizuje. Nie jest więc w stanie opracować wszystkich decyzji.
Zdaniem projektodawców proponowana nowelizacja i zmiana w art. 545 ust. 1 ustawy ma przełamać ten impas. Zakłada bowiem, że do postępowań w sprawach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, które zostały wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie obowiązującej ówcześnie ustawy, stosowane będą stare przepisy.
W praktyce, jak przekonują eksperci, oznacza to powrót do prostszych, mniej rygorystycznych procedur. Obecnie bowiem ustawodawca wymaga współudziału PGW WP we wszystkich tych postępowaniach.
– Instytucja ta ma ogromny problem z wydawaniem uzgodnień dla procedowanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – wskazuje Dominik Gajewski, radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan.
Kolejną zaproponowaną i przyjętą wczoraj zmianą ma być umożliwienie przedsiębiorcom, którzy nie dotrzymali warunków udzielonego im pozwolenia wodno-prawnego (czyli wymogów dotyczących ilości pobieranej wody i jakości odprowadzanych ścieków), zaliczenie wartości rozpoczętych inwestycji środowiskowych na poczet już naliczonych im kar wymienionych w art. 298 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.
Posłowie opozycji krytykowali rządzących za to, że nowe prawo obowiązuje ledwo od dwóch miesięcy, a już teraz wymaga poprawek.
Jak projektodawcy odpowiadają na krytykę? Przekonują, że przy tak skomplikowanym akcie prawnym, jakim jest prawo wodne, pewne problemy wieku dziecięcego są nieuniknione, a luki w przepisach można było wychwycić dopiero po czasie.
– Prawo wodne implementowało 8 dyrektyw i wprowadziło zmiany w 45 różnych ustawach – zwróciła uwagę poseł Anna Paluch, która przedstawiła sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. ⒸⓅ
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do głosowania