Sejm zdecydował o wydłużeniu do końca 2019 r. okresu, w którym gmina musi zapewnić najemcom prawo do lokalu zamiennego oraz pokryć koszty przeprowadzki w związku z koniecznością remontu lub rozbiórki budynku.
Taki zapis wynika z projektu nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1610 ze zm.). Obowiązek ten obejmować będzie (tak jak dotychczas) jedynie osoby, które opłacały czynsz regulowany w dniu poprzedzającym moment wejścia w życie ustawy o ochronie praw lokatorów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami gminy tylko do końca 2017 r. musiały zapewnić takim najemcom lokal zamienny oraz pokryć koszty przeprowadzki. Przyjęty przez posłów projekt wydłuża ten okres o kolejne dwa lata, tj. do 31 grudnia 2019 r.
Nowelizacja ma wejść życie zaraz po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, z mocą od 1 stycznia 2018 r. W trakcie prac nad projektem zastrzeżenia co do tego zgłosiło Biuro Legislacyjne Kancelarii Sejmu. Dotyczyły one zarówno braku 14-dniowego vacatio legis oraz nieuwzględnienia zasady lex retro non agit (tj. niedziałania prawa wstecz). Adresat tej regulacji, w tym przypadku gmina, nie powinien być zaskakiwany zmienionym przepisem. Tym bardziej że ma on charakter epizodyczny – argumentowali legislatorzy. Podkreślali również, że tego typu praktyki wielokrotnie piętnował Trybunał Konstytucyjny. Zwrócili jednocześnie uwagę, że obydwie zasady nie mają charakteru absolutnego, a odstępstwo od nich uzasadnia jedynie ważny interes publiczny.
Autorzy projektu zapewniają, że tak właśnie jest. Skrócenie standardowego 14-dniowego okresu vacatio legis jest uzasadnione potrzebą właściwego zabezpieczania interesów lokatorów oraz koniecznością zapewnienia ciągłości realizacji zadań gmin w tym zakresie.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do Senatu