Premia gwarancyjna będzie przysługiwać przy wymianie okien, remoncie instalacji. Będzie harmonogram przyznawania prawa do premii gwarancyjnej. Premię będzie można wykorzystać jako wkład przy kredycie mieszkaniowym.
Łatwiej będzie odzyskać pieniądze zablokowane na starych książeczkach mieszkaniowych. Od 1 kwietnia rozszerzona zostanie lista czynności, które przy likwidacji książeczki uprawniają do wypłaty tzw. premii gwarancyjnej. Takie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, która trafiła do podpisu prezydenta. Premia jest specjalnym dodatkiem do pieniędzy zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych wydanych przed 24 października 1990 r. Jest wypłacana przez bank PKO BP. Aby ją otrzymać, właściciel książeczki musi przeprowadzić inwestycje związane z budową domu lub zakupem mieszkania.

Remonty mieszkań

Od kwietnia premię będzie można uzyskać przy remontach lokali i domów jednorodzinnych.
- Właściciel książeczki będzie mógł dostać premię w przypadku przeprowadzenia remontu polegającego na wymianie stolarki okiennej, instalacji elektrycznej lub gazowej - wskazuje Piotr Styczeń, wiceminister infrastruktury
Remont będzie mógł dotyczyć mieszkania lub domu jednorodzinnego. Warunkiem koniecznym będzie posiadanie przez właściciela książeczki mieszkaniowej tytułu własności do remontowanej nieruchomości lub spółdzielczego prawa do lokalu lub domu jednorodzinnego.
- To oznacza, że z premii nie skorzysta np. najemca - podkreśla wiceminister.
Premię będzie można otrzymać także w przypadku wpłaty przez właściciela książeczki na fundusz remontowy we wspólnocie mieszkaniowej lub spółdzielni kwoty funduszu za okres 12 miesięcy. W tym wypadku kwota wydatków wspólnoty lub spółdzielni poniesionych na remont części wspólnych budynku przez ostatnie dwa lata w części odpowiadającej udziałowi właściciela musi być co najmniej równa dokonanej wpłacie.
Nowela wprowadza harmonogram uzyskiwania uprawnień do premii w związku z remontem i wpłatami na fundusz remontowy. Wszystko ma zależeć od tego, w którym roku została wystawiona książeczka mieszkaniowa. Przykładowo ci, których książeczki wystawiono do roku 1968, uzyskają prawo do premii od 1 kwietnia 2009 r. A wszyscy ci, których książeczki wystawiono w latach 1989-1990, uprawnienia do premii nabędą od 1 stycznia 2017 r.
Prawo do premii gwarancyjnej będzie można nabyć także w razie całkowitej spłaty zadłużenia obciążającego lokal właściciela książeczki mieszkaniowej. Chodzi o spłatę kredytów tzw. starego portfela, czyli zaciągniętych przed 31 maja 1992 r.

Przekształcenia i kredyty

Prawo do premii gwarancyjnej od 1 kwietnia będzie miał każdy, kto uzyska spółdzielcze prawa do lokalu mieszkalnego (lokatorskie i własnościowe), jak również odrębną własność w spółdzielni. Teraz wyjątkowo prawa do premii nie mają ci, którzy przekształcają mieszkania własnościowe w odrębną własność. Od 1 kwietnia się to zmieni. Prawo do premii będą mieli zarówno ci, którzy przekształcą mieszkania lokatorskie w odrębną własność, jak i ci, którzy przekształcają mieszkania własnościowe w odrębną własność.Środki z książeczki będzie można wykorzystać także jako wkład własny przy kredycie mieszkaniowym. Dotychczas przy zakupie mieszkania lub budowie domu wypłata premii następowała po dokonaniu zakupu. Wkrótce będzie można wcześniej uzyskać premię gwarancyjną z przeznaczeniem jej na wkład własny przy kredycie mieszkaniowym. Chodzi o kredyt na zakupu lokalu, budowę domu jednorodzinnego czy przebudowę budynku.
- To pozwoli elastyczniej i szybciej uzyskać komercyjny kredyt hipoteczny, a często na lepszych warunkach - podkreśla Piotr Styczeń, wiceminister infrastruktury.
Premia gwarancyjna na wkład własny ma być wypłacana za pośrednictwem banku udzielającego kredyt. Aby uzyskać premię, właściciel książeczki będzie musiał najpierw uzyskać w PKO BP zaświadczenie o wysokości premii i wkładu zgromadzonego na książeczce. Potem powinien zawrzeć z wybranym bankiem umowę kredytu mieszkaniowego w wysokości uwzględniającej premię gwarancyjną i wkład. Zaciągany kredyt będzie pokrywał różnicę między kosztami zakupu mieszkania czy budowy domu a środkami własnymi właściciela książeczki.

Zakup domu lub mieszkania

Tak jak było dotychczas, prawo do premii gwarancyjnej zachowają posiadacze książeczek, którzy zrealizują jeden z celów mieszkaniowych wymienionych w przepisach. Przede wszystkim są to ci, którzy nabyli na własność - w drodze zakupu lub zamiany - dom jednorodzinny lub lokal mieszkalny, stanowiący odrębną nieruchomość. Z premii mogą skorzystać także osoby, które wybudowały własny dom jednorodzinny i przystąpiły do jego użytkowania, a także ci, którzy uzyskali odrębną własność lokalu mieszkalnego dzięki przebudowie, nadbudowie lub rozbudowie budynku mieszkalnego. Na wypłatę premii mogą liczyć również osoby, które uzyskały własność domu jednorodzinnego lub odrębną własność lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym wybudowanym przez dewelopera.

Mieszkanie w TBS

Na premię może liczyć także właściciel książeczki, który wpłaci kaucję zabezpieczającą pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w wysokości przekraczającej 3 proc. wartości odtworzeniowej lokalu. Budowa takiego domu musi być finansowana przy udziale kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Zwykle dotyczy to lokali w towarzystwach budownictwa społecznego.
Prawo do premii przysługuje również właścicielowi książeczki, dokonującemu wpłaty na rzecz osoby, która podpisze umowę najmu lokalu w budynku wielorodzinnym, którego budowa była finansowana przy udziale kredytu zaciągniętego w BGK. Również w takim przypadku chodzi głównie o mieszkania w TBS, z tym że wysokość wpłaty nie może być niższa niż 20 proc. ostatecznych kosztów budowy przypadających na dany lokal mieszkalny, którego dotyczyła umowa w sprawie tzw. partycypacji. Uzyskanie premii będzie możliwe dopiero po podpisaniu przez osobę, której dotyczyła wpłata, umowy najmu tego lokalu i dokonaniu wpłaty partycypacyjnej.
6,2 tys. zł wyniosła wysokość średniej premii w 2008 rokuGP RADZI

Kiedy i komu przysługuje premia gwarancyjna

Zamierzam zaciągnąć kredyt hipoteczny na zakup mieszkania. Mój ojciec ma książeczkę mieszkaniową. Czy będę mógł ją i przeznaczyć na wkład własny przy kredycie?
Tak
Najlepszym wyjściem będzie cesja książeczki. Ojciec, który sam nie może spełnić przesłanek wypłaty premii gwarancyjnej, może scedować prawa wynikające z książeczki na najbliższych członków rodziny, którzy np. zamierzają zaciągnąć kredyt lub właśnie zakupili mieszkanie. Cesji można dokonać między następującymi członkami rodziny: małżonkami (również rozwiedzionymi), rodzicami i dziećmi (również przysposabiającymi i przysposobionymi), dziadkami i wnukami, rodzeństwem rodzonym i przyrodnim, powinowatymi - macochą lub ojczymem i pasierbami.
W sprzyjających warunkach jedna osoba może w drodze cesji mieć prawo do kilku książeczek wraz z premiami. Przykładowo syn może otrzymać książeczki od matki, od ojca oraz od dziadka. Stryj może przekazać książeczkę swojemu bratu, a ten może ją przekazać swojej córce, która właśnie kupiła mieszkanie. Książeczki nie można jednak scedować na konkubentów lub sąsiadów.
Wykupiłem mieszkanie komunalne na preferencyjnych warunkach. Czy będzie przysługiwała mi premia gwarancyjna przy likwidacji książeczki?
Tak
Osobom, które nabyły lokal komunalny od urzędu gminy na warunkach preferencyjnych, przysługuje prawo do premii gwarancyjnej. Lokal ten powinien stanowić odrębną nieruchomość, tzn. powinien posiadać księgę wieczystą. Podstawowym warunkiem jest udokumentowanie dokonania tej czynności w terminie 90 dni od dnia nabycia lokalu. Premia przysługuje także przy nabyciu mieszkania zakładowego.
Podstawa prawna
• Ustawa z 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1115 ze zm.).