17 stycznia wejdzie w życie nowelizacja przepisów dotyczących Krajowej Rady Sądownictwa, poza zmianą sposobu wybierania składu organu, ustawodawca wprowadza modyfikacje w jej funkcjonowaniu.

Tak jak dotychczas Rada będzie obradować na posiedzeniach plenarnych. Podmiotem odpowiedzialnym za ich zwołanie będzie Przewodniczący. Zebrania będą odbywały się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Chyba, że z wnioskiem o zwołanie wystąpi co najmniej jedna trzecia członków lub Minister Sprawiedliwości.

Nowością będzie możliwość śledzenia przebiegu sesji za pośrednictwem internetu. Zgodnie z artykułem 20 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa obrady co do zasady będą transmitowane.

Wyjątkiem będą sytuacje, w których rada podejmie uchwałę o wyłączeniu jawności posiedzenia w całości lub części. Takie sytuacje będą mogły mieć miejsce, gdy:
- jawność mogłaby prowadzić do ujawnienia informacji podlegających ochronie na zasadach określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych,
- mógłby zostać naruszony ważny interes prywatny przez ujawnienie danych, o których mowa w ustawie o ochronie danych osobowych,

Do ważności uchwały podjętej przez Krajową Radę Sądownictwa niezbędna będzie obecność co najmniej połowy jej składu. Decyzje zapadają bezwzględną większością głosów, w głosowaniu jawnym. Utajnienie głosowania będzie następowało na wniosek członków.

Wyjątkowo możliwe będzie głosowanie w trybie obiegowym z wykorzystaniem poczty elektronicznej. W takich przypadkach Przewodniczący odpowiada za odpowiednie przekazanie informacji, zawierających dane osobowe oraz zawiadomienie członków organu o sposobie oddania głosu oraz nieprzekraczalnym terminie, w którym oświadczenie o oddaniu głosu "za", głosu "przeciw" albo wstrzymaniu się od głosu przekazuje się na wskazany adres poczty elektronicznej. Głosowanie jest ważne, gdy w terminie wyznaczonym na zajęcie stanowiska głos odda co najmniej połowa składu Rady. Skorzystanie z trybu obiegowego wyłącza możliwość utajnienia głosowania.

Przepisy dopuszczają powtórzenie głosowania, gdy dojdzie do naruszenia zasad postępowania, na podstawie uchwały Rady podjętej na wniosek członka Rady zgłoszony najpóźniej w terminie określonym do zgłaszania zastrzeżeń do protokołu posiedzenia.