Zgodnie z artykułem 187 Konstytucji RP rada składa się z 25 członków. Czas jaki spędzą we wskazanym gremium jest uzależniony od sposobu ich powołania.

Na mocy nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa do składu rady wchodzą:

- 15 sędziów, wybranych przez Sejm z sędziów: Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych – wspólna 4-letnia kadencja, z ograniczeniem prawa do zasiadania w radzie do dwóch kadencji,

Reklama

- Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego – 6 lat,

- Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego – 6 lat,

- Minister Sprawiedliwości – przez okres sprawowania funkcji,

- osoba powołana przez Prezydenta RP – nie ma wyznaczonego czasu trwania kadencji, może być odwołana w każdej chwili, jej mandat wygasa najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od zakończenia kadencji prezydenta lub opróżnienia tego urzędu,

- 4 posłów, wybranych przez sejm i 2 senatorów, wybranych przez senat – 4 lata, pełnią swoje funkcje do czasu wybrania nowych członków.