Nowe prawo wodne, czyli ustawa z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. poz. 1566; dalej: u.p.w.) próbuje kompleksowo regulować kwestię danin publicznych związanych z korzystaniem z wód - choć nie zawsze konsekwentnie, o czym poniżej. W odróżnieniu od obecnie obowiązującego stanu prawnego opłaty za pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód i ziemi nie będą już ujęte w ustawie z 27 kwietnia 2017 r.
– Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.; dalej: u.p.o.ś.), ale zostaną przeniesione do prawa wodnego. W zasadzie – do niego wracają. Jest to bowiem regres w stosunku do poprzedniego zamysłu ustawodawcy, który w 2001 r. planował stworzyć jak najbardziej ogólną regulację, mającą mieć walor konstytucji dla zagadnień ochrony środowiska. Obecnie mamy do czynienia ze zjawiskiem dekodyfikacji i każda z ustaw z obszaru ochrony środowiska stara się samodzielnie regulować wszelkie zagadnienia, przez co przyczynia się do hiperinflacji systemu prawa.
Opłaty za korzystanie ze środowiska, w szczególności za gospodarowanie wodami, są ponoszone co do zasady z dołu. Co więcej, zgodnie z art. 533 ust. 4 u.p.w. do opłat za korzystanie ze środowiska należnych za okres do 31 grudnia 2017 r. oraz wpływów z tych opłat stosuje się przepisy dotychczasowe. Oznacza to, że opłaty za 2017 r. powinny być uiszczone do 31 marca 2018 r. według dotychczasowych przepisów.
Niniejsza część komentarza jest poświęcona niesankcyjnym instrumentom ekonomicznym w gospodarowaniu wodami. Przepisy regulujące nakładanie danin publicznych powinny określać ich niezbędne elementy, w szczególności:
1) podmioty daniny (podmiot obciążony i beneficjenta daniny),
2) jej przedmiot, sposób i termin zapłaty,
3) stawki,
4) zwolnienia, ulgi i zwyżki.
Regulacja tych elementów powinna odpowiedzieć na pytania: kto, za co i w jakiej wysokości ma uiścić daninę, jak również w jakich okolicznościach można skorzystać z dobrodziejstwa ulg w ich zapłacie. My wybraliśmy z nowego prawa wodnego te przepisy, które odpowiadają na powyższe pytania. Przy czym warto podkreślić, że ustawodawca skonstruował przepisy w taki sposób, że podmiot danin określa na końcu ustawy, dopiero w art. 298 u.p.w., a więc po regulacjach dotyczących innych elementów opłat.
UWAGA!
Nowe prawo wodne to rozbudowany akt prawny regulujący prawa i obowiązki nie tylko przedsiębiorców, lecz także jednostek samorządu terytorialnego, szeroko pojętej administracji i zwykłych obywateli. Ten komentarz adresowany jest jednak do przedsiębiorców. Dlatego znajduje się w nim wyciąg najważniejszych przepisów ich dotyczących. Komentowane przepisy pogrupowaliśmy w zagadnienia. Ustawa zacznie obowiązywać za kilka tygodni, ale z nowymi obowiązkami trzeba się zapoznać już teraz.
TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – BAZA PUBLIKACJI
W tygodniku Firma i Prawo komentowaliśmy ustawy:
● z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
● z 5 lipca 2001 r. o cenach
● z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
● z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze
● z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
● z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
● z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
● z 12 grudnia 2012 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów
● z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
● z 14 grudnia 2012 r. o odpadach
● z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
● z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
● z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne
● z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
ZAINTERESOWAŁ CIĘ TEMAT? CZYTAJ WIĘCEJ NA EDGP.PL>>>