Wchodząca w życie 1 stycznia 2018 r. ustawa z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. poz. 1566) wśród instrumentów ekonomicznych służących gospodarowaniu wodami przewiduje opłaty podwyższone. Są one ponoszone jako następstwo przekroczenia lub naruszenia warunków korzystania ze środowiska ustalonych określonymi decyzjami albo wręcz korzystania ze środowiska bez wymaganych decyzji administracyjnych.

Choć w nazwie pojawia się pojęcie opłaty i zostały one zaliczone przez ustawodawcę do zbioru instrumentów ekonomicznych służących gospodarowaniu wodami, to faktycznie są to sankcje – rodzaj administracyjnych kar pieniężnych. I w dodatku – dotkliwe. Ich wysokość będzie bowiem wyższa o 500 proc. lub 10-krotnie w stosunku do opłat, jakie podmiot poniósłby za usługi wodne, gdyby zachował się zgodnie z prawem.

Rodzaje