Wchodząca w życie 1 stycznia 2018 r. ustawa z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. poz. 1566) wśród instrumentów ekonomicznych służących gospodarowaniu wodami przewiduje opłaty podwyższone. Są one ponoszone jako następstwo przekroczenia lub naruszenia warunków korzystania ze środowiska ustalonych określonymi decyzjami albo wręcz korzystania ze środowiska bez wymaganych decyzji administracyjnych.

Choć w nazwie pojawia się pojęcie opłaty i zostały one zaliczone przez ustawodawcę do zbioru instrumentów ekonomicznych służących gospodarowaniu wodami, to faktycznie są to sankcje – rodzaj administracyjnych kar pieniężnych. I w dodatku – dotkliwe. Ich wysokość będzie bowiem wyższa o 500 proc. lub 10-krotnie w stosunku do opłat, jakie podmiot poniósłby za usługi wodne, gdyby zachował się zgodnie z prawem.

Rodzaje

Jak wynika z art. 280 prawa wodnego, opłatę podwyższoną ponosi się w razie:

1) korzystania bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego z usług wodnych polegających na:

a) poborze wód podziemnych lub wód powierzchniowych,

b) wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi,

2) przekroczenia warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym przy korzystaniu z usług wodnych polegających na:

a) poborze wód podziemnych lub wód powierzchniowych,

b) wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi.

Ujednolicenie nazwy

Warto wskazać na pewną zmianę terminologiczną, jaka zajdzie w relacji do dotychczasowego stanu prawnego. Do tej pory używano dwóch odrębnych nazw dla sankcji nakładanych za powyższe naruszenia. Mianowicie ustawa z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.; dalej: p.o.ś.) stanowi, że w przypadku przekroczenia lub naruszenia warunków korzystania ze środowiska jest ponoszona administracyjna kara pieniężna (art. 273 ust. 2 ustawy). Z kolei podmiot korzystający ze środowiska bez uzyskania wymaganego pozwolenia lub innej decyzji ponosi opłatę podwyższoną za korzystanie ze środowiska (art. 276 ust. 1 p.o.ś.).

W nowym prawie wodnym ten dualizm terminologiczny zlikwidowano. Przyjęto, że opłata podwyższona jest ponoszona zarówno w sytuacji korzystania z usług wodnych bez wymaganych pozwoleń, jak i w przypadku przekroczenia ich warunków. Stawki oraz sposób wymierzenia tych opłat będą uregulowane jednak inaczej.

Dr Bartosz Draniewicz, radca prawny specjalizujący się w prawie ochrony środowiska

ZAINTERESOWAŁ CIĘ TEN TEMAT? PRZECZYTAJ, JAK PO 1 STYCZNIA 2018 BĘDĄ NALICZANE SANKCJE ZA KORZYSTANIE Z USŁUG WODNYCH BEZ POZWOLEŃ W SPECJALNYM DODATKU E-DGP >>