Istotne zmiany w prawie wodnym dotyczą m.in. zagadnień związanych z procesami inwestycyjnymi. Ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie w dziale IX tej ustawy zbiorczej instytucji o nazwie „Zgoda wodnoprawna”.
Obejmuje ona swoim zakresem uprzednio funkcjonujące takie formy działania, jak: wydanie pozwolenia wodnoprawnego, przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego, wydanie decyzji zwalniających z pewnych zakazów, ale również nowość w postaci oceny wodnoprawnej. Celem oceny wodnoprawnej, która jest wydawana w formie decyzji, jest analiza i ocena wpływu planowanej inwestycji lub działania na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych. Uzyskanie oceny wodnoprawnej jest wymagane dla inwestycji lub działań, których katalog zostanie określony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej. Rozporządzenie takie nie zostało jeszcze opublikowane. W przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) ocenę wodnoprawną zastępuje się decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzją, przed wydaniem której jest przeprowadzana ponowna ocena oddziaływania na środowisko.