Przepis Kodeksu cywilnego wyłączający prawo dziecka do wstąpienia w stosunek najmu mieszkania w razie śmierci jednego z rodziców-współnajemców tego lokalu, jest zgodny z konstytucją - orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny.

Wstąpienie w stosunek najmu oznacza, że osoby stają się współnajemcami na dotychczasowych warunkach z chwilą śmierci najemcy. Jest to odrębna instytucja od dziedziczenia i dotyczy wyłącznie lokali mieszkalnych.

We wtorek TK, na posiedzeniu niejawnym, rozpoznał pytanie prawne Sądu Rejonowego w Kościerzynie ws. zróżnicowania ochrony interesów mieszkaniowych lokatorów w przypadku śmierci jednego ze współnajemców. Regulacja ta odmiennie traktuje skutki śmierci jedynego najemcy i jednego ze współnajemców.

Trybunał podzielił pogląd sądu, że zaskarżony przepis prowadzi w praktyce do różnicowania dzieci jedynego najemcy i dzieci współnajemców. "Polega ono na tym, że dzieci współnajemców mogą wstąpić w najem lokalu mieszkalnego dopiero po śmierci obojga rodziców, podczas gdy dzieci jedynego najemcy uzyskują to uprawnienie już po śmierci jednego rodzica" - poinformował TK w komunikacie po rozprawie.

Jednak TK podkreślił, że "sytuacji tej nie można jednak zakwalifikować jako naruszenia zasady równości" wynikającej z konstytucji. "Przepis ten zobowiązuje bowiem do równego traktowania podmiotów podobnych, a dzieci jedynego najemcy i dzieci współnajemców nie spełniają tego warunku" – stwierdził TK.

"Instytucja wstąpienia w najem w świetle Konstytucji nie jest obowiązkowym sposobem ochrony praw lokatorów czy najemców. Ustawodawca dysponuje więc stosunkowo dużą swobodą w zakresie określenia jej kształtu" - podkreślono.

Wtorkowe orzeczenie zapadło jednogłośnie.