Kierownictwo spółdzielni nie pozbędzie się już tak łatwo niechcianych mieszkańców. Decyzję w takich sprawach będzie podejmował tylko sąd.
Jednym z najważniejszych obowiązków członków spółdzielni jest wnoszenie opłat. Artykuł 4 ust. 1 ustawy z 15 grugnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.) stanowi, że osoby, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości poprzez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.
Osób, które się z tego obowiązku nie wywiązują, niestety przybywa. Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, że Polacy są zadłużeni wobec spółdzielni na niemal pół miliarda złotych.