Resort finansów pracuje nad projektem, który ma wprowadzić ułatwienia dotyczące egzekucji administracyjnej. Na razie informacje na jego temat pojawiły się w wykazie prac rządu.

Procedury obowiązujące w tym obszarze nie były nowelizowane od lat. Resort finansów zauważa, że obecnie obowiązujące przepisy w znacznym stopniu angażują organy egzekucyjne w rozpatrywanie środków zaskarżenia wnoszonych przez osoby zobowiązane. Często też dochodzi do sporów kompetencyjnych pomiędzy organami, co z kolei przekłada się zarówno na średni czas trwania postępowania, jak i efektywność egzekucji.

Wielokrotnie zdarza się również, że czynności procesowe wierzyciela i organu egzekucyjnego są dublowane.

Dlatego resort planuje zmiany dotyczące wszczynania postępowania tak, by wyeliminować spory o właściwość miejscową organów egzekucyjnych. Chce również uprościć procedury obowiązujące w egzekucji administracyjnej, w tym trybu rozpatrywania zarzutów i wniosków o umorzenie postępowania poprzez eliminację dublowania czynności procesowych wierzyciela i organu egzekucyjnego.

W ocenie projektodawców usprawnienia wymaga również proces wymiany dokumentów pomiędzy organami egzekucyjnymi w przypadku zbiegu egzekucji. Obowiązujące przepisy spowalniają bowiem ten proces i prowadzą do znacznych opóźnień w realizacji zastosowanych środków.

W ocenie resortu także przepisy o egzekucji z ruchomości wymagają modyfikacji z uwzględnieniem zmieniającej się rzeczywistości. W tym zakresie planowane jest wprowadzenie nowej formy sprzedaży rzeczy przez zobowiązanego, pod nadzorem organu egzekucyjnego.

Do ustawy zostanie przeniesiony także tryb postępowania organów likwidacyjnych w zakresie mienia, które przeszło na własność Skarbu Państwa lub powiatu. Obecnie kwestie te reguluje rozporządzenie.

Etap legislacyjny

Opublikowany w wykazie prac rządu