W dwunastej części komentarza omawiamy procedurę sprzedaży nieruchomości. Ta część postępowania egzekucyjnego składa się z kilku faz. Chodzi o obwieszczenie o licytacji, wnoszenie wadium, przeprowadzenie licytacji, jej zamknięcie przez przybicie i przyznanie własności nieruchomości.
Odmiennie niż w przypadku sprzedaży przedmiotów, nieruchomość może zostać zbyta wyłącznie w drodze licytacji publicznej, której termin nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie 30 dni od doręczenia zobowiązanemu opisu i jej oszacowania. Licytacja odbywa się publicznie, w obecności i pod nadzorem kierownika komórki organizacyjnej urzędu skarbowego prowadzącego egzekucję administracyjną, zwanego komornikiem skarbowym. Aby organ egzekucyjny mógł przystąpić do licytacji, podmioty w niej uczestniczące wskazane w art. 111 par. 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, mają obowiązek wnieść wadium. Wynosi ono 1/10 części oszacowanej wartości nieruchomości. Wadium złożone przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się, a pozostałym zwraca się je niezwłocznie. Podkreślić przy tym należy, że nabywca, który nie wykonał w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci wadium. Prawo własności zajętych nieruchomości będących przedmiotem licytacji, zwane przybiciem, nabywa osoba, która zaoferowała najwyższą cenę, uzyskała przybicie i zapłaciła całą cenę we wskazanym terminie. Ostatnim etapem egzekucji z nieruchomości jest jej przyznanie. Dla nadania własności nieruchomości potrzebne jest łączne spełnienie dwóch przesłanek, tj. postanowienie o przybiciu musi być ostateczne oraz nabywca musi wykonać warunki licytacyjne, czyli zapłacić cenę nabycia. Spełnienie tych warunków umożliwia organowi egzekucyjnemu wydanie postanowienia o przyznaniu własności wylicytowanej nieruchomości.

Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (cz. 12)>>

Na koniec tej części komentarza omawiamy ostatnią czynność w egzekucji o charakterze pieniężnym, czyli podział kwoty uzyskanej w postępowaniu egzekucyjnym.
Kolejna część komentarza ukaże się 22 listopada
TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – baza publikacji
Dotychczas w tygodniku Samorząd i Administracja komentowaliśmy ustawy:
● z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
● z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
● z 22 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
● z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
● z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy
● z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, chodzi o program 500+
● z 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw
● z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
Poprzednie części komentarza do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ukazały się:
cz. 1 – 23 listopada 2016 r. (nr 226)
cz. 2 – 21 grudnia 2016 r. (nr 246)
cz. 3 – 18 stycznia 2017 r. (nr 12)
cz. 4 – 15 lutego 2017 r. (nr 32)
cz. 5 – 22 marca 2017 r. (nr 57)
cz. 6 – 19 kwietnia 2017 r. (nr 76)
cz. 7 – 24 maja 2017 r. (nr 99)
cz. 8 – 21 czerwca 2017 r. (nr 118)
cz. 9 – 19 lipca 2017 r. (nr 138)
cz. 10 – 16 sierpnia 2017 (nr 157)
cz. 11 – 20 września 2017 (nr 182)
Wykaz skrótów
k.c.ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.)
k.m. – ustawa z 18 września 2001 r. – Kodeks morski (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 66)
k.p.a. – ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257)
k.p.c. – ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.)
k.s.h. – ustawa z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577)
r.r.z.s. – rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 28 czerwca 2017 r. w sprawie Rejestru Zastawów Skarbowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1287).
u.g.n. – ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2126 ze zm.)
u.k.u.r. – ustawa z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2052 ze zm.)
u.k.w.h. – ustawa z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1007 ze zm.)
u.l.z.b.h. – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1771)
u.o. – ustawa z 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 238 ze zm.)
u.o.p. – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.)
u.p.e.a. – ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1201 ze zm.)
u.ż.ś. – ustawa z 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1458 ze zm.)