Za wpis od sprzeciwu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi pobierana będzie stała opłata w wysokości 100 zł, wynika z projektu rozporządzenia rady ministrów.

Nowa opłata to efekt wprowadzonego przez reformę postępowania administracyjnego trybu instytucji sprzeciwu od decyzji administracyjnej. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, nie jest możliwe złożenie skargi administracyjnej na decyzję o której mowa jest w art. 138 § 2 kpa, lecz niezadowolona z rozstrzygnięcia strona może wnieść sprzeciw.

Art. 138 § 2 KPA Organ odwoławczy może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, gdy decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie. Przekazując sprawę, organ ten powinien wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy.

Wprowadzenie nowego rodzaju środka odwoławczego pociąga za sobą ustalenie wysokości wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Jak proponuje Rada Ministrów, wpis ma mieć charter stały niezależnie od rodzaju sprawy administracyjnej i wynosić będzie 100 zł ze względu na ograniczony zakres postępowania zainicjowanego sprzeciwem od decyzji. Projektodawca uzasadnia, że przedmiotem rozstrzygania jest bowiem „wyłącznie istnienie podstaw do wydania decyzji kasatoryjnej, co jest niezależnie od przedmiotu postępowania administracyjnego, w którym taka decyzja zapadła”.

Ze względu na fakt, iż przepisy dotyczące sprzeciwu administracyjnego weszły w życie już 1 czerwca 2017 r., rozporządzenie zacznie obowiązywać dzień po momencie jego publikacji.

Etap legislacyjny

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi na etapie opiniowania.