Od 1 listopada do 31 marca nie usuwa się z mieszkania osób mających wprawdzie orzeczony wyrok, ale bez wskazania innego lokalu, do którego nastąpi przekwaterowanie. Od tej zasady są jednak wyjątki. Ochrona nie obejmuje osób, w stosunku do których została orzeczona eksmisja z prawem do lokalu oraz stosujących przemoc w rodzinie, zakłócających spokój lub zajmujących lokal bez tytułu prawnego
Orzekając o opróżnieniu mieszkania, sąd zawsze powinien wskazać, czy osobie eksmitowanej przysługuje prawo do lokalu socjalnego, albo że nie ma takiego uprawnienia. Jest to bardzo istotne dla eksmitowanego, ponieważ łączy się z tym jego prawo do okresu ochronnego od 1 listopada do 31 marca. Ochroną objęte są osoby, którym nie wskazano lokalu, do którego ma nastąpić przekwaterowanie. Jednakże nie wszystkie.
Bez ochrony: damski bokser i inni