Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Ppsa) - podała w piątek Kancelaria Prezydenta RP.

Jak poinformowano, "uchwalona ustawa jest wynikiem prac parlamentu nad projektem wniesionym do Sejmu RP - jako inicjatywa ustawodawcza Prezydenta RP".

Ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zmiany mają na celu doprecyzowanie istniejących przepisów i zapewnienie spójności regulacji tego aktu z innymi obowiązującymi przepisami. Przyjęte zmiany dotyczą regulacji art. 28, art. 175, art. 194 oraz art. 287 Ppsa.

Zmiany w zakresie art. 28 oraz art. 175 Ppsa dotyczą wprowadzenia nowych regulacji mających na celu dostosowanie powyższych przepisów Ppsa do zakresu obowiązującej od dnia 1 stycznia 2017 r. ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej i wynikającego z powyższej ustawy zakresu działania tej jednostki.

Zgodnie z ustawą o Prokuratorii Generalnej RP, zastępuje ona państwo polskie, m.in. Skarb Państwa i organy administracji rządowej w postępowaniach przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi. Prokuratoria Generalna ma im też zapewnić dostęp do fachowej pomocy prawnej.

Ustawa zakłada, że w zakresie określonym ustawą o Prokuratorii Generalnej RP, Prokuratoria może przed sądami administracyjnymi podejmować czynności również za organy administracji rządowej oraz za państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Inna ze zmian polega na dodaniu regulacji potwierdzającej, że wymogi sporządzenia skargi kasacyjnej przez adwokata lub radcę prawnego nie stosuje się również wówczas, gdy czynności w postępowaniu za organy administracji rządowej, za państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz za Skarb Państwa podejmowane są przez Prokuratorię Generalną RP. "Wprowadzenie takiej zmiany jest niezbędne dla uniknięcia wątpliwości odnośnie możliwego zakresu działania podejmowanego przez radców Prokuratorii Generalnej RP" - podała Kancelaria Prezydenta.

Ostatnia przyjęta zmiana uchyla jedną z regulacji Ppsa, art. 287. Zgodnie z tym przepisem, jak poinformowano w komunikacie, "w przypadku gdy sąd w orzeczeniu uchyli zaskarżoną decyzję, a organ rozpatrując sprawę ponownie umorzy postępowanie, albo stwierdzi nieważność aktu lub ustali przeszkodę prawną uniemożliwiającą stwierdzenie nieważności aktu stronie, która poniosła szkodę - służy odszkodowanie od organu, który wydał decyzję".

Uchylenie zapewni spójność systemu polskiego prawa cywilnego i doprowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa prawnego dla poszkodowanych decyzjami i innymi aktami administracyjnymi.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.